Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-3698-De_Phenix"

PredicateValue (sorted: none)
rdf:type
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft lokatie
gzmvoc:lokatie
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:plaatsParthesius
gzmvoc:schipper
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren schipper Willem Turnhout (Den Haag, 60 g, Soetelingskerk 1729. opperstuurman), schipper Nicolaas Jongman (Rostok, 60 g, Groenswaard 1734, bootsman)"2
gzmvoc:schip
gzmvoc:telling
gzmvoc:aantalPersonen

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph