Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-1697-Banka"

PredicateValue (sorted: none)
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft lokatie
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"Stuurman. NB: Ervaren quartiermeester Engel Pieters (Gouda, 12 g, Hoedekenskerk 1709, bosschieter)"
gzmvoc:plaatsParthesius
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling
gzmvoc:lokatie
gzmvoc:aantalPersonen
rdf:type
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph