Table for the 583 triples for predicate rdfs:comment

SubjectObject
ns9:A"country, state, region ..."@en
mdb:Aanmonstering"Een aanmonsteringsrecord"
?:aatned" This ontology defines the properties for AAT-NED that could not be reused from the generic Getty schema defined in the Multimedian E-culture Project, which includes classes and properties for AAT-EN (the Getty AAT). "
dcterms:Abstract"A summary of the resource."@en-US
dcterms:Access Rights"Information about who can access the resource or an indication of its security status."@en-US
foaf:account"Indicates an account held by this agent."
foaf:account"Indicates an account held by this agent."
foaf:account name"Indicates the name (identifier) associated with this online account."
foaf:account service homepage"Indicates a homepage of the service provide for this online account."
dcterms:Accrual Method"The method by which items are added to a collection."@en-US
dcterms:Accrual Periodicity"The frequency with which items are added to a collection."@en-US
dcterms:Accrual Policy"The policy governing the addition of items to a collection."@en-US
mdb:achternaam"Achternaam van een bemanningslid, met eventuele tussenvoegsels erachter: 'Van der Woude' wordt 'Woude, van der'. Afkortingen worden onveranderd overgenomen. Indien geen 'echte' achternaam wordt gegeven, geldt het patroniem als zodanig. Archaïsche postfixen van patroniemen zoals 'Hzn.' worden overgenomen en na de achternaam geplaatst, bv. als 'Oldenburger Hzn.' Varianten van een achternaam staan tussen haken. Onduidelijke namen staan geheel tussen haakjes, bij onleesbaarheid van de bron, bv. door brandschade, staan de onleesbare letters tussen vierkante haken. Geen standaardisering toegepast. "
ns15:achternaamToev"Hierin staat eventueel bv. de jonge of de oude, of een (adellijke) titel"
ns3:actedOnBehalfOf"An object property to express the accountability of an agent towards another agent. The subordinate agent acted on behalf of the responsible agent in an actual activity. "@en
ns3:ActivityInfluence"ActivityInfluence provides additional descriptions of an Activity's binary influence upon any other kind of resource. Instances of ActivityInfluence use the prov:activity property to cite the influencing Activity."@en
ns3:ActivityInfluence"It is not recommended that the type ActivityInfluence be asserted without also asserting one of its more specific subclasses."@en
?:Adelborst"Een adelborst is een marineofficier in opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Een adelborst is op het KIM onderdeel van het Korps Adelborsten. Bij andere krijgsmachtonderdelen dan de Marine heet zo iemand vaker een cadet. Het woord adelborst is een verbastering van het woord adelbursche, dat is edelknaap. De naam stamt nog uit de tijd dat enkel jongens uit families van adel toegelaten werden tot de officiersopleiding."@nl
?:Afhouder"Een afhouder of afhouwer was een jongen die op een vissersschip dat uitvoer ter haringvisserij met de vleet voor het eerst mee vertrok naar zee. Hij was op zo’n schip de laagste in rang. Het gaat hier om een vorm van Noordzeevisserij welke niet meer op deze wijze wordt beoefend."@nl
foaf:age"The age in years of some agent."
foaf:Agent"An agent (eg. person, group, software or physical artifact)."
dcterms:Agent"A resource that acts or has the power to act."@en-US
dcterms:Agent Class"A group of agents."@en-US
ns3:AgentInfluence"AgentInfluence provides additional descriptions of an Agent's binary influence upon any other kind of resource. Instances of AgentInfluence use the prov:agent property to cite the influencing Agent."@en
ns3:AgentInfluence"It is not recommended that the type AgentInfluence be asserted without also asserting one of its more specific subclasses."@en
foaf:AIM chat ID"An AIM chat ID"
owl:AllDifferent"The class of collections of pairwise different individuals."
owl:AllDisjointClasses"The class of collections of pairwise disjoint classes."
owl:AllDisjointProperties"The class of collections of pairwise disjoint properties."
owl:allValuesFrom"The property that determines the class that a universal property restriction refers to."
rdf:Alt"A collection of alternatives."@en
skos:alternative label"skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties."@en
skos:alternative label"The range of skos:altLabel is the class of RDF plain literals."@en
dcterms:Alternative Title"An alternative name for the resource."@en-US
ns10:altitude"The WGS84 altitude of a SpatialThing (decimal meters above the local reference ellipsoid)."
ns1:altLabel"alternative label"
ns2:AltLabel"alternative label"
owl:annotatedProperty"The property that determines the predicate of an annotated axiom or annotated annotation."
owl:annotatedSource"The property that determines the subject of an annotated axiom or annotated annotation."
owl:annotatedTarget"The property that determines the object of an annotated axiom or annotated annotation."
owl:Annotation"The class of annotated annotations for which the RDF serialization consists of an annotated subject, predicate and object."
owl:AnnotationProperty"The class of annotation properties."
ns3:asInBundle"prov:asInBundle is used to specify which bundle the general entity of a prov:mentionOf property is described. When :x prov:mentionOf :y and :y is described in Bundle :b, the triple :x prov:asInBundle :b is also asserted to cite the Bundle in which :y was described."@en
owl:assertionProperty"The property that determines the predicate of a negative property assertion."
ns3:Association"An instance of prov:Association provides additional descriptions about the binary prov:wasAssociatedWith relation from an prov:Activity to some prov:Agent that had some responsiblity for it. For example, :baking prov:wasAssociatedWith :baker; prov:qualifiedAssociation [ a prov:Association; prov:agent :baker; :foo :bar ]."@en
owl:AsymmetricProperty"The class of asymmetric properties."
ns3:atLocation"The Location of any resource."@en
ns3:atLocation"This property has multiple RDFS domains to suit multiple OWL Profiles. See <a href="#owl-profile">PROV-O OWL Profile</a>."
ns3:atTime"The time at which an InstantaneousEvent occurred, in the form of xsd:dateTime."@en
ns3:Attribution"An instance of prov:Attribution provides additional descriptions about the binary prov:wasAttributedTo relation from an prov:Entity to some prov:Agent that had some responsible for it. For example, :cake prov:wasAttributedTo :baker; prov:qualifiedAttribution [ a prov:Attribution; prov:entity :baker; :foo :bar ]."@en
dcterms:Audience"A class of entity for whom the resource is intended or useful."@en-US
dcterms:Audience Education Level"A class of entity, defined in terms of progression through an educational or training context, for which the described resource is intended."@en-US
owl:Axiom"The class of annotated axioms for which the RDF serialization consists of an annotated subject, predicate and object."
owl:backwardCompatibleWith"The annotation property that indicates that a given ontology is backward compatible with another ontology."
rdf:Bag"An unordered collection."@en
?:Barbier"Een barbier houdt zich bezig met het scheren, knippen en verzorgen van baarden en snorren. Tevens is hij vaak herenkapper. Barbier is een zeer oud beroep dat bij de Egyptenaren al in hoog aanzien stond. De naam is afgeleid van het Latijnse barba dat baard betekent. Vanaf de 14de eeuw begonnen de barbiers zich te verenigen in gildes. In de middeleeuwen omvatte het werkterrein van de barbier ook dat van chirurgijn, een soort combinatie van tandarts en geneesheer."@nl
foaf:based near"A location that something is based near, for some broadly human notion of near."
?:Bediende"Bediende is iemand die werkt binnen het huishouden van diens werkgever, en in sommige gevallen ook bij dit huishouden inwoont. Het werk van deze bedienden bestaat uit het uitvoeren van huishoudelijke taken binnen dit huishouden. Deze bedienden worden soms ook wel dienstbode, huisknecht of (in geval van een vrouw), dienstmeid of huishoudster genoemd. Bediende kan echter ook worden gebruikt voor het aanduiden van een werknemer in zijn algemeenheid."@nl
?:Beeldhouwer"Een beeldhouwer is een beoefenaar van de beeldhouwkunst. Beeldhouwen onderscheidt zich van de andere kunsten door het feit dat de kunstenaar ruimtelijke, driedimensionale werken maakt. Beeldhouwkunst is tegenwoordig een ruim begrip waarbij men ook kan denken aan bijvoorbeeld ruimtelijke installaties, environments en land art."@nl
mdb:bestemming"Aankomstplaats van het schip aan het eind van de betreffende reis. Manier zoals bij Ligplaats. Koppeling aan geonames.org wenselijk"
mdb:bewaarplaats"Vindplaats van de bron, in de volgorde gemeente (waar archief, museum of privé persoon zich bevindt) – naam van het archief, het museum of aangegeven als 'particulier bezit' – naam van de collectie."
dcterms:Bibliographic Citation"A bibliographic reference for the resource."@en-US
dcterms:Bibliographic Resource"A book, article, or other documentary resource."@en-US
foaf:birthday"The birthday of this Agent, represented in mm-dd string form, eg. '12-31'."
?:Blokmaker"Blokmaker was in de scheepsbouw het ambacht voor het vervaardigen van blokken, ook wel katrol genoemd. Een in de zestiende en zeventiende eeuw onmisbaar ambacht; benodigd in de scheepsbouw, de werkplaats waar het ambacht werd beoefend stond bekend als blokkenmakerij. Een blok is een apparaat om touwwerk in verschillende richtingen te kunnen leiden, tevens in gebruik als samenstellend deel van takelconstructies en talies."@nl
?:Boekhouder"Een boekhouder verzorgt de boekhouding van één of meerdere ondernemingen of zelfstandigen. Een boekhouder doet ander werk dan een accountant. Een boekhouder moet zich beperken tot samenstellende werkzaamheden terwijl de accountant een verklaring mag afgeven die iets zegt over de betrouwbaarheid van de gegevens. Bij controleplichtige bedrijven of instellingen is een accountantsverklaring bij wet verplicht, of wordt soms door belanghebbenden geëist."@nl
?:Bootsman"Bootsman is een rang en een functie aan boord van koopvaardijschepen. De bootsman heeft de leiding over de matrozen en lichtmatrozen. Hij krijgt zijn instructies van de eerste stuurman en onder diens leiding is hij verantwoordelijk voor, onder andere, het onderhoud van het schip. Bij veel roei- en zeilverenigingen wordt de term bootsman gebruikt voor die persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de vloot van de betreffende vereniging."@nl
?:Bottelier"Een bottelier aan boord van een schip is verantwoordelijk voor de inkoop van proviand en de rantsoenering daarvan. Dit was tot in de negentiende eeuw vooral op lange reizen een belangrijke functie, omdat schepen vaak weken op zee verkeerden zonder een haven aan te doen. Te weinig of bedorven voedsel kon allerlei ziekten aan boord van het schip doen uitbreken. Naast de hoofdtaak had de bottelier in later tijd ook andere taken, waaronder het indelen van het wachtsvolk."@nl
owl:bottomDataProperty"The data property that does not relate any individual to any data value."
owl:bottomObjectProperty"The object property that does not relate any two individuals."
?:Brigantijn"Een brigantijn (ook wel schoenerbrik genoemd) is een zeilschip met twee masten. Zoals de naam schoenerbrik al doet vermoeden, is de brigantijn afgeleid van de brik. Bij de brigantijn is alleen de voorste mast vierkant getuigd. De achterste mast is gaffelgetuigd (schoenergetuigd), en voert bovenin nog een of twee razeilen."@nl
mdb:bronid"Door het bronid te koppelen met de onder Bewaarplaats en Inventarisnummer vermelde vindplaats en inventaris is de originele bron terug te vinden, of door het bronid te koppelen aan de verwijzing op http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/bronnen."
ns3:Bundle"Note that there are kinds of bundles (e.g. handwritten letters, audio recordings, etc.) that are not expressed in PROV-O, but can be still be described by PROV-O."@en
owl:cardinality"The property that determines the cardinality of an exact cardinality restriction."
?:category""
ns3:category"Classify prov-o terms into three categories, including 'starting-point', 'qualifed', and 'extended'. This classification is used by the prov-o html document to gently introduce prov-o terms to its users. "@en
ns9:children features"Links to an RDF document containing the descriptions of children features"@en
?:Chirurgijn"De chirurgijn was een medisch behandelaar in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Het vak van chirurgijn kwam voort uit het werk van de barbier, en hield zich vooral bezig met zaken, waarbij bloed tevoorschijn kwam, dit in tegenstelling tot de universitair opgeleide internistische artsen."@nl
ns9:Class"A class of features."@en
rdfs:Class"The class of classes."
owl:Class"The class of OWL classes."
rdfs:Class"The concept of Class"
ns9:Code"A feature code."@en
rdfs:comment""@en
rdfs:comment"A description of the subject resource."
rdfs:comment"Use this for descriptions"
ns3:Communication"An instance of prov:Communication provides additional descriptions about the binary prov:wasInformedBy relation from an informed prov:Activity to the prov:Activity that informed it. For example, :you_jumping_off_bridge prov:wasInformedBy :everyone_else_jumping_off_bridge; prov:qualifiedCommunication [ a prov:Communication; prov:activity :everyone_else_jumping_off_bridge; :foo :bar ]."@en
owl:complementOf"The property that determines that a given class is the complement of another class."
ns3:component"Classify prov-o terms into six components according to prov-dm, including 'agents-responsibility', 'alternate', 'annotations', 'collections', 'derivations', and 'entities-activities'. This classification is used so that readers of prov-o specification can find its correspondence with the prov-dm specification."@en
dcterms:Conforms To"An established standard to which the described resource conforms."@en-US
ns3:constraints"A reference to the principal section of the PROV-CONSTRAINTS document that describes this concept."@en
rdfs:Container"The class of RDF containers."
rdfs:Container"This represents the set Containers."
rdfs:ContainerMembershipProperty"The class of container membership properties, rdf:_1, rdf:_2, ..., all of which are sub-properties of 'member'."
rdfs:ContainerMembershipProperty"The container membership properties, rdf:1, rdf:2, ..., all of which are sub-properties of 'member'."
dcterms:Contributor"An entity responsible for making contributions to the resource."@en-US
dcterms:Coverage"The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant."@en-US
dcterms:Creator"An entity primarily responsible for making the resource."@en-US
foaf:current project"A current project this person works on."
owl:DataRange"The class of OWL data ranges, which are special kinds of datatypes. Note: The use of the IRI owl:DataRange has been deprecated as of OWL 2. The IRI rdfs:Datatype SHOULD be used instead."
rdfs:Datatype"The class of datatypes."@en
rdfs:Datatype"The class of RDF datatypes."
owl:datatypeComplementOf"The property that determines that a given data range is the complement of another data range with respect to the data domain."
owl:DatatypeProperty"The class of data properties."
dcterms:Date"A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource."@en-US
dcterms:Date Accepted"Date of acceptance of the resource."@en-US
dcterms:Date Available"Date (often a range) that the resource became or will become available."@en-US
dcterms:Date Copyrighted"Date of copyright."@en-US
dcterms:Date Created"Date of creation of the resource."@en-US
dcterms:Date Issued"Date of formal issuance (e.g., publication) of the resource."@en-US
dcterms:Date Modified"Date on which the resource was changed."@en-US
dcterms:Date Submitted"Date of submission of the resource."@en-US
dcterms:Date Valid"Date (often a range) of validity of a resource."@en-US
mdb:datum"In monsterrollen geeft dit de datum van aan- of bijmonstering bij de waterschout aan, in registers wordt de betekenis zelden uitgelegd. Format is YYYY-MM-DD. "
dcterms:DCMI Box"The set of regions in space defined by their geographic coordinates according to the DCMI Box Encoding Scheme."@en-US
dcterms:DCMI Namespace for metadata terms in the http://purl.org/dc/terms/ namespace"To comment on this schema, please contact dcmifb@dublincore.org."
dcterms:DCMI Period"The set of time intervals defined by their limits according to the DCMI Period Encoding Scheme."@en-US
dcterms:DCMI Point"The set of points in space defined by their geographic coordinates according to the DCMI Point Encoding Scheme."@en-US
dcterms:DCMI Type Vocabulary"The set of classes specified by the DCMI Type Vocabulary, used to categorize the nature or genre of the resource."@en-US
dcterms:DDC"The set of conceptual resources specified by the Dewey Decimal Classification."@en-US
ns3:definition"A definition quoted from PROV-DM or PROV-CONSTRAINTS that describes the concept expressed with this OWL term."@en
ns3:Delegation"An instance of prov:Delegation provides additional descriptions about the binary prov:actedOnBehalfOf relation from a performing prov:Agent to some prov:Agent for whom it was performed. For example, :mixing prov:wasAssociatedWith :toddler . :toddler prov:actedOnBehalfOf :mother; prov:qualifiedDelegation [ a prov:Delegation; prov:entity :mother; :foo :bar ]."@en
foaf:depiction"A depiction of some thing."
foaf:depicts"A thing depicted in this representation."
owl:deprecated"The annotation property that indicates that a given entity has been deprecated."
owl:DeprecatedClass"The class of deprecated classes."
owl:DeprecatedProperty"The class of deprecated properties."
?:Derde"Met derde of onbetrokken partij bedoelt men een buitenstaander bij een rechtsverhouding tussen twee (of meer) partijen. Soms duidt het ook op een extern persoon of instantie die diensten of service aanlevert die niet door het eigen personeel uitgevoerd (kunnen) worden."@nl
ns3:Derivation"An instance of prov:Derivation provides additional descriptions about the binary prov:wasDerivedFrom relation from some derived prov:Entity to another prov:Entity from which it was derived. For example, :chewed_bubble_gum prov:wasDerivedFrom :unwrapped_bubble_gum; prov:qualifiedDerivation [ a prov:Derivation; prov:entity :unwrapped_bubble_gum; :foo :bar ]."@en
ns3:Derivation"The more specific forms of prov:Derivation (i.e., prov:Revision, prov:Quotation, prov:PrimarySource) should be asserted if they apply."@en
ns3:describesService"relates a generic provenance query service resource (type prov:ServiceDescription) to a specific query service description (e.g. a prov:DirectQueryService or a sd:Service)."@en
dcterms:Description"An account of the resource."@en-US
ns3:Dictionary"A given dictionary forms a given structure for its members. A different structure (obtained either by insertion or removal of members) constitutes a different dictionary."
ns3:Dictionary"This concept allows for the provenance of the dictionary, but also of its constituents to be expressed. Such a notion of dictionary corresponds to a wide variety of concrete data structures, such as a maps or associative arrays."
owl:differentFrom"The property that determines that two given individuals are different."
owl:disjointUnionOf"The property that determines that a given class is equivalent to the disjoint union of a collection of other classes."
owl:disjointWith"The property that determines that two given classes are disjoint."
owl:distinctMembers"The property that determines the collection of pairwise different individuals in a owl:AllDifferent axiom."
ns3:dm"A reference to the principal section of the PROV-DM document that describes this concept."@en
foaf:DNA checksum"A checksum for the DNA of some thing. Joke."
foaf:Document"A document."
rdfs:domain"A domain class for a property type"
rdfs:domain"A domain of the subject property."
dss:DSS Record"The most general row type in DSS"
?:Dublin Core extensions of the W3C PROVenance Interchange Ontology (PROV-O) "This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/Archives/Public/public-prov-comments/). All feedback is welcome."@en
ns15:echteHerkomst"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes. Is herkomstplaats de woonplaats of ook soms de geboorteplaats?"
ns3:editorialNote"A note by the OWL development team about how this term expresses the PROV-DM concept, or how it should be used in context of semantic web or linked data."@en
ns3:editorsDefinition"When the prov-o term does not have a definition drawn from prov-dm, and the prov-o editor provides one."@en
ns3:End"An instance of prov:End provides additional descriptions about the binary prov:wasEndedBy relation from some ended prov:Activity to an prov:Entity that ended it. For example, :ball_game prov:wasEndedBy :buzzer; prov:qualifiedEnd [ a prov:End; prov:entity :buzzer; :foo :bar; prov:atTime '2012-03-09T08:05:08-05:00'^^xsd:dateTime ]."@en
ns3:endedAtTime"The time at which an activity ended. See also prov:startedAtTime."@en
ns3:EntityInfluence"EntityInfluence provides additional descriptions of an Entity's binary influence upon any other kind of resource. Instances of EntityInfluence use the prov:entity property to cite the influencing Entity."@en
ns3:EntityInfluence"It is not recommended that the type EntityInfluence be asserted without also asserting one of its more specific subclasses."@en
owl:equivalentClass"The property that determines that two given classes are equivalent, and that is used to specify datatype definitions."
owl:equivalentProperty"The property that determines that two given properties are equivalent."
?:Essayeur"Een essayeur is sinds 1815 een door het Rijk aangestelde controleur van het gehalte der goud- en zilverwerken en munten, syn. keurmeester (1), toetser. Dat gold zowel voor de controle op het edelmetaalgehalte van platina, gouden en zilveren werken (tot 1 maart 1987, zie de huidige Waarborgwet 1986 en www. waarborg. nl) alswel voor het slaan van munten van edelmetaal (tot 15 juni 1994, zie de huidige Muntwet 2002 en www. knm. nl)."@nl
dcterms:Extent"The size or duration of the resource."@en-US
foaf:family_name"The family name of some person."
foaf:familyName"The family name of some person."
ns9:Feature"A geographical object uniquely defined by its geonames id."@en
ns9:feature class"The main category of the feature, as defined in geonames taxonomy."@en
ns9:feature code"Type of the feature, as defined in geonames taxonomy."@en
dcterms:File Format"A digital resource format."@en-US
rdf:first"The first item in an RDF list. Also often called the head."@en
foaf:firstName"The first name of a person."
?:Fiscaal"Een fiscaal (ook wel fiskaal) was een gerechtsdienaar werkzaam in een kolonie in dienst van de WIC of de VOC. De fiscaal was een soort officier van justitie."@nl
ns15:fkPersoon"Lijkt op een uniek id. “Fk” staat voor “Foreign key” en legt een verbinding tussen bv. een specifieke opvarende en een specifieke begunstigde van een maandbrief."
foaf:focus"The underlying or 'focal' entity associated with some SKOS-described concept."
ns15:folio"Een integer, voor bronverwijzing"
dcterms:Format"The file format, physical medium, or dimensions of the resource."@en-US
?:Fregat"Een hedendaags fregat is een oorlogsschip met een lengte tussen 100 en 150 meter, een bemanning van ongeveer 150-300 mensen en een waterverplaatsing variërend van 2000 tot ca. 6000 ton. De taken van een fregat zijn divers en liggen onder andere op het gebied van onderzeeboot-bestrijding (onder water), het beschermen van konvooien (op het water) en het creëren van een luchtverdedigingschild (boven water). Meer dan andere schepen zijn fregatten de werkpaarden van de vloot."@nl
dcterms:Frequency"A rate at which something recurs."@en-US
owl:FunctionalProperty"The class of functional properties."
foaf:funded by"An organization funding a project or person."
?:Galjoot"De galjoot was van oorsprong een kustvaarder. Een platboomd vaartuig met zijzwaarden, voor de koopvaardij. Het was in gebruik bij Scandinaviërs, Duitsers, Nederlanders en Vlamingen. Een roei-zeilschip, dat ook wel in de vaart was voor de visserij en in de vijftiende en zestiende eeuw zelf als galeischip werd gebruikt. Vanaf de zeventiende eeuw werd het schip slanker. Het werd toen ook als adviesjacht of bombardeergaljoot ingezet bij de oorlogsvloot."@nl
foaf:geekcode"A textual geekcode for this person, see http://www.geekcode.com/geek.html"
foaf:gender"The gender of this Agent (typically but not necessarily 'male' or 'female')."
ns3:generatedAtTime"The time at which an entity was completely created and is available for use."@en
ns3:Generation"An instance of prov:Generation provides additional descriptions about the binary prov:wasGeneratedBy relation from a generated prov:Entity to the prov:Activity that generated it. For example, :cake prov:wasGeneratedBy :baking; prov:qualifiedGeneration [ a prov:Generation; prov:activity :baking; :foo :bar ]."@en
?:Geonames ontology"Modifications from version 2.0 to 2.1 : removed gn:inCountry ObjectProperty and gn:Country class, replaced by gn:countryCode DatatypeProperty. gn:name and gn:alternateName declared as subproperties of skos:prefLabel and skos:altLabel respectively, no more need for the "Full" ontology present in version 2.0. Updated list of feature codes. Mappings from codes to external resources (GEMET) are removed. A further SKOS publication of feature codes will include status, dates, multilingual translations and mappings with other concept schemes."
?:Geonames ontology"Modifications from version 2.1 to 2.21 : added gn:shortName property. gn:officialName is now a subproperty of skos:prefLabel . added gn:parentADM1, gn:parentADM2, gn:parentADM3, gn:parentADM4, gn:parentCountry properties, with respective range restrictions on feature codes."
?:Geonames ontology"The recommended prefix for geonames ontology namespace is gn:"
?:Geonames ontology"WARNING : Version 2.2 should not be used - namespaces errors in the release, no backward compatibility"
foaf:Given name"The given name of some person."
foaf:Given name"The given name of some person."
?:Gonting"Gonting is een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië. Het dorp telt 544 inwoners (volkstelling 2010)."@nl
mdb:grootte"Tonnage van het schip. Lasten zijn omgerekend naar tonnen via de formule 2 lasten = 1 ton. Voor de omrekening van kubieke meter naar 'zeeton' of registerton geldt 1 'zeeton' of registerton = 2,83 kubieke meter."
foaf:Group"A class of Agents."
ns9:H"stream, lake, ..."@en
ns3:hadActivity"The _optional_ Activity of an Influence, which used, generated, invalidated, or was the responsibility of some Entity. This property is _not_ used by ActivityInfluence (use prov:activity instead)."@en
ns3:hadActivity"This property has multiple RDFS domains to suit multiple OWL Profiles. See <a href="#owl-profile">PROV-O OWL Profile</a>."
ns3:hadGeneration"The _optional_ Generation involved in an Entity's Derivation."@en
ns3:hadPlan"The _optional_ Plan adopted by an Agent in Association with some Activity. Plan specifications are out of the scope of this specification."@en
ns3:hadRole"The _optional_ Role that an Entity assumed in the context of an Activity. For example, :baking prov:used :spoon; prov:qualified [ a prov:Usage; prov:entity :spoon; prov:hadRole roles:mixing_implement ]."@en
ns3:hadRole"This property has multiple RDFS domains to suit multiple OWL Profiles. See <a href="#owl-profile">PROV-O OWL Profile</a>."
ns3:hadUsage"The _optional_ Usage involved in an Entity's Derivation."@en
mdb:has_aanmonstering"RDF link between person contract and aanmonstering"
ns3:has_anchor"Indicates anchor URI for a potentially dynamic resource instance."@en
skos:has broader"Broader concepts are typically rendered as parents in a concept hierarchy (tree)."@en
skos:has exact match"skos:exactMatch is disjoint with each of the properties skos:broadMatch and skos:relatedMatch."@en
dcterms:Has Format"A related resource that is substantially the same as the pre-existing described resource, but in another format."@en-US
ns15:has_herkomst"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes. Is herkomstplaats de woonplaats of ook soms de geboorteplaats?"
dss:has KB article"related KB article"
owl:hasKey"The property that determines the collection of properties that jointly build a key."
skos:has member list"For any resource, every item in the list given as the value of the skos:memberList property is also a value of the skos:member property."@en
skos:has narrower"Narrower concepts are typically rendered as children in a concept hierarchy (tree)."@en
dcterms:Has Part"A related resource that is included either physically or logically in the described resource."@en-US
ns3:has_provenance"Indicates a provenance-URI for a resource; the resource identified by this property presents a provenance record about its subject or anchor resource."@en
ns3:hasProvenanceService"Indicates a provenance query service that can access provenance related to its subject or anchor resource."@en
skos:has related"skos:related is disjoint with skos:broaderTransitive"@en
ns15:has_schip"Geeft de scheepsnaam van het schip waarop betrokkene meevoer. Scheepsnaam meest zonder prefix, gestandaardiseerd en met getallen in letters. De spelling is gelijk aan die van DAS, met enkele uitzonderingen"
owl:hasSelf"The property that determines the property that a self restriction refers to."
owl:hasValue"The property that determines the individual that a has-value restriction refers to."
dcterms:Has Version"A related resource that is a version, edition, or adaptation of the described resource."@en-US
skos:hidden label"skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties."@en
skos:hidden label"The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals."@en
?:historyNote"note about former location/use of the term"
?:Hoeker"De Hoeker is een rondgebouwde driemaster van Nederlandse oorsprong uit de zeventiende eeuw. Oorspronkelijk was het een vissersvaartuig, maar het werd ook wel voor de koopvaardij gebruikt. De naam hoeker is bedacht omdat het schip met een hoekwant viste. In 1664 besloot de Vereenigde Oostindische Compagnie dit schip in haar vloot op te nemen. De Kamer van Delft kocht vier schepen. De Rotterdamse Kamer was de eerste die in 1667 de bouw van een serie hoekers startte."@nl
?:Hofmeester"Een hofmeester (lat. Magister curiae) was als lid van de karolingische ministerialiteit verantwoordelijk voor het hof-huishouden van de leenheer. Oorspronkelijk zorgde de drossaard voor de tafel van de heer. Deze taak ontwikkelde zich in de 8e en 9e eeuw n.C. in twee richtingen. Aan de ene kant krijgt de drost steeds meer taken buiten het hof en wordt hij een bestuursambtenaar in een afgebakend ambtsgebied, bijvoorbeeld in het oorspronkelijke gebied van de graaf."@nl
foaf:homepage"A homepage for some thing."
foaf:ICQ chat ID"An ICQ chat ID"
mdb:id"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries."
ns15:ID"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries"
ns15:ID"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries."
dcterms:Identifier"An unambiguous reference to the resource within a given context."@en-US
foaf:image"An image that can be used to represent some thing (ie. those depictions which are particularly representative of something, eg. one's photo on a homepage)."
foaf:Image"An image."
owl:imports"The property that is used for importing other ontologies into a given ontology."
dcterms:IMT"The set of media types specified by the Internet Assigned Numbers Authority."@en-US
owl:incompatibleWith"The annotation property that indicates that a given ontology is incompatible with another ontology."
ns3:Influence"An instance of prov:Influence provides additional descriptions about the binary prov:wasInfluencedBy relation from some influenced Activity, Entity, or Agent to the influencing Activity, Entity, or Agent. For example, :stomach_ache prov:wasInfluencedBy :spoon; prov:qualifiedInfluence [ a prov:Influence; prov:entity :spoon; :foo :bar ] . Because prov:Influence is a broad relation, the more specific relations (Communication, Delegation, End, etc.) should be used when applicable."@en
ns3:Influence"Because prov:Influence is a broad relation, its most specific subclasses (e.g. prov:Communication, prov:Delegation, prov:End, prov:Revision, etc.) should be used when applicable."@en
ns3:influencer"Subproperties of prov:influencer are used to cite the object of an unqualified PROV-O triple whose predicate is a subproperty of prov:wasInfluencedBy (e.g. prov:used, prov:wasGeneratedBy). prov:influencer is used much like rdf:object is used."@en
ns3:InstantaneousEvent"An instantaneous event, or event for short, happens in the world and marks a change in the world, in its activities and in its entities. The term 'event' is commonly used in process algebra with a similar meaning. Events represent communications or interactions; they are assumed to be atomic and instantaneous."@en
dcterms:Instructional Method"A process, used to engender knowledge, attitudes and skills, that the described resource is designed to support."@en-US
foaf:interest"A page about a topic of interest to this person."
owl:intersectionOf"The property that determines the collection of classes or data ranges that build an intersection."
ns3:invalidatedAtTime"The time at which an entity was invalidated (i.e., no longer usable)."@en
ns3:Invalidation"An instance of prov:Invalidation provides additional descriptions about the binary prov:wasInvalidatedBy relation from an invalidated prov:Entity to the prov:Activity that invalidated it. For example, :uncracked_egg prov:wasInvalidatedBy :baking; prov:qualifiedInvalidation [ a prov:Invalidation; prov:activity :baking; :foo :bar ]."@en
mdb:inventarisnummer"Samen met het Bronid en de Bewaarplaats is het Inventarisnummer nodig om de oorspronkelijke bron terug te kunnen vinden, tenzij het bronid gekoppeld wordt aan de verwijzing op http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/bronnen . Indien er ook een toegangsnummer bestaat, is dat samen met het inventarisnummer in het veld Inventarisnummer vermeld: het toegangsnummer het eerst en voor een scheidingspunt, het inventarisnummer erna (bv. 004.1063)."
ns3:inverse"PROV-O does not define all property inverses. The directionalities defined in PROV-O should be given preference over those not defined. However, if users wish to name the inverse of a PROV-O property, the local name given by prov:inverse should be used."@en
owl:InverseFunctionalProperty"The class of inverse-functional properties."
owl:inverseOf"The property that determines that two given properties are inverse."
owl:IrreflexiveProperty"The class of irreflexive properties."
rdfs:isDefinedBy"Indicates the namespace of a resource"
rdfs:isDefinedBy"The defininition of the subject resource."
dcterms:Is Format Of"A related resource that is substantially the same as the described resource, but in another format."@en-US
skos:is in mapping relation with"These concept mapping relations mirror semantic relations, and the data model defined below is similar (with the exception of skos:exactMatch) to the data model defined for semantic relations. A distinct vocabulary is provided for concept mapping relations, to provide a convenient way to differentiate links within a concept scheme from links between concept schemes. However, this pattern of usage is not a formal requirement of the SKOS data model, and relies on informal definitions of best practice."@en
dcterms:ISO 3166"The set of codes listed in ISO 3166-1 for the representation of names of countries."@en-US
dcterms:ISO 639-2"The three-letter alphabetic codes listed in ISO639-2 for the representation of names of languages."@en-US
dcterms:ISO 639-3"The set of three-letter codes listed in ISO 639-3 for the representation of names of languages."@en-US
ns9:ISO country code"A two letters country code in the ISO 3166 list"@en
ns9:ISO country code"The countryCode value for a Feature is equal to the countryCode value of the parentCountry value."@en
dcterms:Is Part Of"A related resource in which the described resource is physically or logically included."@en-US
foaf:is primary topic of"A document that this thing is the primary topic of."
dcterms:Is Referenced By"A related resource that references, cites, or otherwise points to the described resource."@en-US
dcterms:Is Replaced By"A related resource that supplants, displaces, or supersedes the described resource."@en-US
dcterms:Is Required By"A related resource that requires the described resource to support its function, delivery, or coherence."@en-US
dcterms:Is Version Of"A related resource of which the described resource is a version, edition, or adaptation."@en-US
ns15:jaarVertrek"Geeft vermoedelijk een jaartal weer."
foaf:jabber ID"A jabber ID for something."
?:Jongen"Een jongen is een mannelijk persoon, in het algemeen een kind. De term wordt echter ook vaak gebruikt voor jongvolwassen mannen tot ca. 30 jaar. Het woord jongen betekende van oorsprong jong mens of jong iemand. Het wordt dan ook wel gebruikt in plaats van mens (jongens van Jan de Wit, jongens van de gestampte pot). In het Nederlands wordt soms ook een volwassen man nog wel eens met "jongen" aangesproken."@nl
dcterms:Jurisdiction"The extent or range of judicial, law enforcement, or other authority."@en-US
ns15:kamersVanDeVOC"Geeft de naam van de Kamer van de VOC, waartoe het schip behoorde waarop betrokkene meevoer"
?:Klene"Klene is een Nederlands fabrikant van zoetwaren, voornamelijk bekend vanwege de productie van drop. Klene is, nadat het in 1999 is overgenomen door branchegenoot Van Melle, sinds 2001 onderdeel van Perfetti Van Melle. De fabriek van Klene is gevestigd in Hoorn, op het bedrijventerrein Hoorn80."@nl
?:Klipper"Een klipper is een snel zeilschip met een scherpe boeg en een of meerdere masten, dat eind 19e eeuw en begin 20e eeuw in gebruik was. De klipper is vooral bekend vanwege de grote snelheden die de schepen haalden. Hierdoor werden ze doorgaans gebruikt voor de handel in etenswaren en andere goederen die konden bederven. De hoge snelheden werden gehaald doordat de schepen slank en relatief klein waren, maar wel een zeer groot zeiloppervlak hadden."@nl
?:Klipperaak"De klipperaak is een Nederlands zeilend binnenvaartschip. De klipperaken zijn, evenals de (binnen-) klippers, aken en tjalken, stalen/ijzeren zeilschepen met een plattebodem, een gaffeltuig en twee zwaarden."@nl
foaf:knows"A person known by this person (indicating some level of reciprocated interaction between the parties)."
?:Koperslager"Een koperslager is een ambachtsman die platen koper of andere zachte metalen bewerkt. Dit bewerken omvat verschillende bewerkingen, zoals knippen, buigen, solderen en felsen. Een koperslager kan ketels maken en metalen dakbedekkingen produceren en monteren, maar ook sierlijk bewerkt koperen keukengerei wordt door koperslagers geproduceerd."@nl
?:Korporaal"In de militaire hiërarchie is korporaal een militaire rang (eig. stand) volgend op de rang van soldaat. In oorlogstijd verleent men die rang wel voor een bepaalde verdienste. In vredestijd telt vaak het aantal dienstmaanden of -jaren voor een bevordering, of moet zoals bij de Marine en het Korps Mariniers VVO oftewel de voortgezette vakopleiding worden doorlopen."@nl
?:Kotter"Een kotter is oorspronkelijk een S-spant zeilscheepje, met een lage achtersteven. Het had een mast met daaraan meerdere zeilen. De kotter wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, maar vindt vooral zijn toepassing in de visserij. De voortstuwing vindt tegenwoordig plaats door een dieselmotor in plaats van zeilen. Met het huidige woord kotter bedoelen we voornamelijk de schepen die worden gebruikt binnen de visserij."@nl
?:Kwekeling"Kwekeling is een ouderwetse Nederlandse term voor iemand die een dagopleiding volgt aan een school voor onderwijzer of onderwijzeres. Je zou zo iemand tegenwoordig een PABO-student noemen. Tot in de jaren '80 van de 20e eeuw werd de term kwekeling gebruikt"@nl
ns9:L"parks,area, ..."@en
rdfs:label""@en
rdfs:label"A human-readable name for the subject."
ns1:label"preferred label"
ns2:label"preferred label"
rdfs:label"Provides a human-readable version of a resource name."
foaf:Label Property"A foaf:LabelProperty is any RDF property with texual values that serve as labels."
dcterms:Language"A language of the resource."@en-US
foaf:lastName"The last name of a person."
ns10:latitude"The WGS84 latitude of a SpatialThing (decimal degrees)."
ns10:lat/long"A comma-separated representation of a latitude, longitude coordinate."
dcterms:LCC"The set of conceptual resources specified by the Library of Congress Classification."@en-US
dcterms:LCSH"The set of labeled concepts specified by the Library of Congress Subject Headings."@en-US
mdb:leeftijd"Vermelding in gehele getallen. 'Bijna 16 jaren' geldt als 15. Bij onduidelijke verbeteringen in de bron, die dus multi-interpretabel zijn, of bij tegengestelde opgaven voor een specifieke persoon in een en dezelfde bron niet in de database opgenomen."
?:Leerling"Een leerling is iemand die les volgt, bijvoorbeeld bij een onderwijzer. In de tijd van de gilden was een leerling in opleiding bij een (gilde) meester met zijn gezellen om een beroep te leren en bij een leermeester om zich te bekwamen in de kunst Het woord pupil werd gebruikt voor een jonge leerling aan een middelbare school De benaming scholier is synoniem van "schoolgaande" leerling. De term wordt ook in de sport gebruikt om een leeftijdscategorie (ca. 10 jaar) aan te duiden."@nl
dcterms:License"A legal document giving official permission to do something with the resource."@en-US
dcterms:License Document"A legal document giving official permission to do something with a Resource."@en-US
?:Lichter"Een lichter is een klein schip waar de goederen uit een groot schip in worden overgeladen. Het grote schip heeft meestal niet de mogelijkheid om een rivier of kanaal te bereiken. Indien een schip de plaats van bestemming kan bereiken zonder een deel van de lading op lichters te moeten overladen spreekt men van ongebroken last. Indien een deel van de lading via lichters moet worden aangevoerd, spreekt men van gebroken last."@nl
?:Lichtmatroos"Een lichtmatroos is een matroos die werkt als assistent van de bootsman en kwartiermeester op een zeilboot. Hij zorgt voor de veiligheid van de gasten, maar verricht ook benedendeks huishoudelijke taken. Een lichtmatroos is na de deksman de laagste in hiërarchie. Een lichtmatroos volgt echter een beroepsopleiding, waar een deksman geen opleiding heeft of volgt."@nl
mdb:ligplaats"Vertrekplaats van het schip voor de betreffende reis. De aanduiding kan in drie lagen, bv. 'Hamburg (Harburg) (D)' voor gemeente, deel van een gemeente (haven), land. Maar ook met de vermelding uit de bron, bv. 'Liverpool ('Leverpoel') (GB)' als de plek bekend is, of gewoon ‘ 'Boekzelenfein' ‘als de plek onbekend is. Koppeling aan geonames.org wenselijk. In het Balticum zowel in moderne vorm als in oude Duitstalige vorm vermeld. Bij plaatsen met dezelfde naam in verschillende landen wordt de landcode afzonderlijk vermeld: bv. Bergen (N) (NL)"
dcterms:Linguistic System"A system of signs, symbols, sounds, gestures, or rules used in communication."@en-US
rdf:List"The class of RDF Lists"@en
rdfs:Literal"The class of literal values, eg. textual strings and integers."
rdfs:Literal"This represents the set of atomic values, eg. textual strings."
ns9:located in"Indicates that the subject resource is located in the object feature"@en
ns10:location"The relation between something and the point, or other geometrical thing in space, where it is. For example, the realtionship between a radio tower and a Point with a given lat and long. Or a relationship between a park and its outline as a closed arc of points, or a road and its location as a arc (a sequence of points). Clearly in practice there will be limit to the accuracy of any such statement, but one would expect an accuracy appropriate for the size of the object and uses such as mapping . "
dcterms:Location"A spatial region or named place."@en-US
dcterms:Location, Period, or Jurisdiction"A location, period of time, or jurisdiction."@en-US
?:Logger"De logger was een zeevissersvaartuig dat in 1866 voor het eerst in Nederland werd geïntroduceerd en daar in gebruik werd gesteld voor de vleetvisserij op haring. De man die het schip naar Nederland haalde, was de Scheveningse reder Adrien Eugène Maas. Hij was van mening dat de, toen voor de zeevisserij gebruikte, plompe bomschuit een te traag zeilschip was. Ze was voor de plaatselijke vleetvisserij, die sterk in opkomst was, niet goed bruikbaar."@nl
foaf:logo"A logo representing some thing."
ns10:longitude"The WGS84 longitude of a SpatialThing (decimal degrees)."
?:Loodgieter"Loodgieter is een vak dat zich richt op aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Het woord loodgieter is ontleend aan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Kort na de Tweede Wereldoorlog vestigden zich veel nieuwe loodgieters in Nederland om aan de wederopbouw te helpen. Om zich als zelfstandig loodgietersbedrijf te vestigen moest men aan drie voorwaarden voldoen."@nl
?:Loodsboot"Een loodsboot is een boot die een loods aan boord van een zeegaand schip brengt. De loodsboot vaart op zee, op een vaste positie, men noemt dit kruispost."@nl
?:Luitenant"Luitenant betekent, net als het woord stadhouder, plaatsvervanger. Het woord komt uit het Frans: lieu = plaats, tenir = houden. In Nederland komt deze militaire rang nog voor bij het leger. Zie: Eerste luitenant Tweede luitenant / Onderluitenant"@nl
mdb:maandgage"Alleen vermeld indien als maandgage opgegeven of daarnaar om te rekenen en indien vermeld in Nederlandse guldens. Gages per reis of met een bepaling dat de gage na een aantal maanden kan worden verhoogd of met opgave in buitenlandse valuta niet overgenomen. Vermeldingen in guldens-stuivers-centen omgerekend naar guldens en centen. Bij onduidelijke verbeteringen in de bron, die dus multi-interpretabel zijn, of bij tegengestelde opgaven voor een specifieke persoon in een en dezelfde bron niet in de database opgenomen."
mdb:maatInBron"Deze veldnaam geeft de in de bron vermelde maten voor Nederlandse en buitenlandse schepen: o.a. bruto – en netto registertonnen, kubieke meters, lasten of 'tonnen'"
foaf:made"Something that was made by this agent."
foaf:maker"An agent that made this thing."
ns9:map"A geonames map centered on the feature."@en
ns9:Map"A Web page displaying a map"@en
?:Matroos"Een matroos is een man of vrouw die alle algemene en voorkomende werkzaamheden aan boord van een schip verricht die nodig zijn om het schip rein en zeewaardig te houden. Dit houdt onder meer in het onderhoud aan en het schoonhouden van het schip, roerganger zijn en uitkijk houden. Waar het zeilschepen betreft gaat of het ook om het bedienen van de zeilen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen volmatrozen en lichtmatrozen."@nl
owl:maxCardinality"The property that determines the cardinality of a maximum cardinality restriction."
owl:maxQualifiedCardinality"The property that determines the cardinality of a maximum qualified cardinality restriction."
dcterms:Mediator"An entity that mediates access to the resource and for whom the resource is intended or useful."@en-US
dcterms:Media Type"A file format or physical medium."@en-US
dcterms:Media Type or Extent"A media type or extent."@en-US
dcterms:Medium"The material or physical carrier of the resource."@en-US
rdfs:member"a member of a container"
rdfs:member"A member of the subject resource."
foaf:member"Indicates a member of a Group"
owl:members"The property that determines the collection of members in either a owl:AllDifferent, owl:AllDisjointClasses or owl:AllDisjointProperties axiom."
foaf:membershipClass"Indicates the class of individuals that are a member of a Group"
ns3:mentionOf"prov:mentionOf is used to specialize an entity as described in another bundle. It is to be used in conjuction with prov:asInBundle. prov:asInBundle is used to cite the Bundle in which the generalization was mentioned."@en
dcterms:MeSH"The set of labeled concepts specified by the Medical Subject Headings."@en-US
dcterms:Method of Accrual"A method by which resources are added to a collection."@en-US
dcterms:Method of Instruction"A process that is used to engender knowledge, attitudes, and skills."@en-US
?:Metselaar"Een metselaar is een vak- of ambachtsman die bakstenen of blokken natuursteen vermetselt. Een metselaar beschikt over divers gereedschap: Een metseltroffel, om de specie op de reeds gemetselde laag aan te brengen en te spreiden tijdens het metselen. Troffels zijn er in diverse soorten en zowel voor links-als rechtshandigen. Een voegspijker, waarmee de voegspecie tussen de voegen wordt gebracht om het geheel af te werken."@nl
owl:minCardinality"The property that determines the cardinality of a minimum cardinality restriction."
owl:minQualifiedCardinality"The property that determines the cardinality of a minimum qualified cardinality restriction."
?:Molenmaker"De molenmaker of molenbouwer is de vakman die een molen herstelt, restaureert of nieuw bouwt. Een molenmaker heeft bij zijn werkzaamheden diverse (elektro)motor-gereedschappen nodig, zoals: een lintzaag, een schaafmachine, een houtdraaibank, een slijpsteen en een boormachine. Benodigde handgereedschappen zijn onder meer: beitels, diverse schaven, zagen, tangen een moker, een voorhamer en zwaaihaak."@nl
?:Motorschip"Een motorschip (m.s. ) is een schip dat wordt aangedreven door, meestal, een dieselmotor. Het motorschip was de concurrent en de opvolger van het stoomschip. De komst van het motorschip betekende een verandering van brandstof. In plaats van steenkool werd olie gebruikt, afgezien van enkele stoomschepen die hun stoom door middel van olie opwekten. Het eerste motorschip ter wereld werd in Rusland te water gelaten in 1903. Dit was de Vandal, die dieselelektrische aandrijving kende."@nl
foaf:MSN chat ID"An MSN chat ID"
mdb:muntsoortInBron"Vrijwel altijd is de maandgage bepaald in Nederlandse guldens, afgekort NFL. Andere muntsoorten zijn Engelse ponden (EP) en Duitse marken (DM). Maandgages in buitenlandse valuta zijn niet omgerekend naar Nederlandse guldens en niet opgenomen in de database."
foaf:myersBriggs"A Myers Briggs (MBTI) personality classification."
ns3:n"A reference to the principal section of the PROV-DM document that describes this concept."@en
ns3:n"A reference to the principal section of the PROV-M document that describes this concept."@en
foaf:name"A name for some thing."
ns9:name"The main international name of a feature. The value has no xml:lang tag."@en
owl:NamedIndividual"The class of named individuals."
ns9:nearby"A feature close to the reference feature"@en
ns9:nearby features"Links to an RDF document containing the descriptions of nearby features"@en
owl:NegativePropertyAssertion"The class of negative property assertions."
ns9:neighbour"A feature sharing a common boarder with the reference feature"@en
ns9:neighbouring features"Links to an RDF document containing the descriptions of neighbouring features. Applies when the feature has definite boarders."@en
foaf:nickname"A short informal nickname characterising an agent (includes login identifiers, IRC and other chat nicknames)."
rdf:nil"The empty list, with no items in it. If the rest of a list is nil then the list has no more items in it."@en
dcterms:NLM"The set of conceptual resources specified by the National Library of Medicine Classification."@en-US
?:notation"code that identifies position of the term in hierarchy; same codes as used in AAT-EN"
owl:Nothing"This is the empty class."
?:Novice"Een novice is iemand die voor de intrede in het klooster een proeftijd doormaakt tijdens het noviciaat. Het canoniek recht stelt deze proeftijd verplicht voordat men tijdelijke geloften kan afleggen. Voor het noviciaat staat in principe een jaar. Behalve de proeftijd heet vaak ook het klooster waar de novicen verblijven noviciaat. Kloosterregels als de Regel van Benedictus bevatten veelal bepalingen over de gang van zaken tijdens het noviciaat."@nl
rdf:object"The object of an RDF statement."
owl:ObjectProperty"The class of object properties."
ns9:official name"A name in an official local language"@en
owl:onClass"The property that determines the class that a qualified object cardinality restriction refers to."
owl:onDataRange"The property that determines the data range that a qualified data cardinality restriction refers to."
owl:onDatatype"The property that determines the datatype that a datatype restriction refers to."
owl:oneOf"The property that determines the collection of individuals or data values that build an enumeration."
foaf:Online Account"An online account."
foaf:Online Chat Account"An online chat account."
foaf:Online E-commerce Account"An online e-commerce account."
foaf:Online Gaming Account"An online gaming account."
owl:onProperties"The property that determines the n-tuple of properties that a property restriction on an n-ary data range refers to."
owl:onProperty"The property that determines the property that a property restriction refers to."
owl:Ontology"The class of ontologies."
owl:OntologyProperty"The class of ontology properties."
foaf:openid"An OpenID for an Agent."
ns3:order"The position that this OWL term should be listed within documentation. The scope of the documentation (e.g., among all terms, among terms within a prov:category, among properties applying to a particular class, etc.) is unspecified."@en
foaf:Organization"An organization."
mdb:orig_label""
ns9:P"city, village,..."@en
foaf:page"A page or document about this thing."
ns9:parent feature"A feature parent of the current one, in either administrative or physical subdivision."@en
?:Passagier"Een passagier is een persoon die niet actief deelneemt in het verkeer. Een passagier kan in verschillende vervoermiddelen meevaren en -rijden, bijvoorbeeld een bus, trein, vliegtuig of een schip, waarbij deze persoon meestal moet betalen om van die dienst te kunnen genieten. Voor passagiers (als meervoud) wordt in de luchtvaart ook wel de afkorting PAX gebruikt."@nl
foaf:past project"A project this person has previously worked on."
ns15:patroniem"Niet-gestandaardiseerd patroniem van de begunstigde"
ns15:perAchternaam"Niet-gestandaardiseerde achternaam van de begunstigde, zonder prefixen. De prefixen staan onder Per_Tussenvoegsel"
ns15:perHerkomst"Niet-gestandaardiseerde woonplaats van de begunstigde. Geen inbedding in GeoNames, geen gebruik van landcodes"
dcterms:Period of Time"An interval of time that is named or defined by its start and end dates."@en-US
ns15:perOpmerkingen"Soms een kladveld voor restinformatie, soms een aanvulling op een ander veld, bv. op Per_Rol. Vaak letterlijk geciteerd uit de bron."
ns15:perPatronym"Niet-gestandaardiseerd patroniem van de begunstigde"
ns15:perRol"Geeft de verhouding van de opvarende geldverdiener tot de begunstigde weer via enkele vaste categoriën. Voor rollen die daar buitenvallen: zie Per_Opmerkingen"
foaf:Person"A person."
foaf:personal mailbox"A personal mailbox, ie. an Internet mailbox associated with exactly one owner, the first owner of this mailbox. This is a 'static inverse functional property', in that there is (across time and change) at most one individual that ever has any particular value for foaf:mbox."
foaf:PersonalProfileDocument"A personal profile RDF document."
mdb:persoon"relation to person"
mdb:PersoonsContract"een persoonscontractrecord"
ns15:perTussenvoegsel"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de begunstigde"
ns15:perVoornaam"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de begunstigde"
foaf:phone"A phone, specified using fully qualified tel: URI scheme (refs: http://www.w3.org/Addressing/schemes.html#tel)."
dcterms:Physical Medium"A physical material or carrier."@en-US
dcterms:Physical Resource"A material thing."@en-US
foaf:plan"A .plan comment, in the tradition of finger and '.plan' files."
ns3:Plan"There exist no prescriptive requirement on the nature of plans, their representation, the actions or steps they consist of, or their intended goals. Since plans may evolve over time, it may become necessary to track their provenance, so plans themselves are entities. Representing the plan explicitly in the provenance can be useful for various tasks: for example, to validate the execution as represented in the provenance record, to manage expectation failures, or to provide explanations."@en
ns10:point"A point, typically described using a coordinate system relative to Earth, such as WGS84. "
ns10:point" Uniquely identified by lat/long/alt. i.e. spaciallyIntersects(P1, P2) :- lat(P1, LAT), long(P1, LONG), alt(P1, ALT), lat(P2, LAT), long(P2, LONG), alt(P2, ALT). sameThing(P1, P2) :- type(P1, Point), type(P2, Point), spaciallyIntersects(P1, P2). "
dcterms:Policy"A plan or course of action by an authority, intended to influence and determine decisions, actions, and other matters."@en-US
?:Prauw"Prauw is een verzamelbegrip voor de wat grotere inlandse vaartuigen in Nederlands-Indië. Het woord is afgeleid van het Maleise prahoe en wordt in het Nederlands nog steeds gebruikt om eenvoudige vaartuigen in ontwikkelingslanden mee aan te duiden. De prauwvaart was in de gehele Indonesische archipel voor de handel en ten behoeve van militaire doeleinden eeuwenlang het belangrijkste middel van vervoer. Er zijn vele benamingen voor prauwen die vaak het specifieke gebruik ervan aangeven."@nl
rdf:predicate"the predicate of an RDF statement."
skos:preferred label"A resource has no more than one value of skos:prefLabel per language tag."@en
skos:preferred label"skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties."@en
skos:preferred label"The range of skos:prefLabel is the class of RDF plain literals."@en
skos:preferred label"This attribute is used to represent a feature preferred label in a natural language. The generic geonames "name" is represented using rdfs:label"@en
ns3:PrimarySource"An instance of prov:PrimarySource provides additional descriptions about the binary prov:hadPrimarySource relation from some secondary prov:Entity to an earlier, primary prov:Entity. For example, :blog prov:hadPrimarySource :newsArticle; prov:qualifiedPrimarySource [ a prov:PrimarySource; prov:entity :newsArticle; :foo :bar ] ."@en
foaf:primary topic"The primary topic of some page or document."
owl:priorVersion"The annotation property that indicates the predecessor ontology of a given ontology."
?:priref"unique term ID in AAT-NED"
foaf:Project"A project (a collective endeavour of some kind)."
rdf:Property"The concept of a property."
owl:propertyChainAxiom"The property that determines the n-tuple of properties that build a sub property chain of a given property."
owl:propertyDisjointWith"The property that determines that two given properties are disjoint."
_:prov53"A collection is an entity that provides a structure to some constituents, which are themselves entities. These constituents are said to be member of the collections."@en
_:prov54"hadPrimarySource property is a particular case of wasDerivedFrom (see http://www.w3.org/TR/prov-dm/#term-original-source) that aims to give credit to the source that originated some information."
_:prov55"Attribution is a particular case of trace (see http://www.w3.org/TR/prov-dm/#concept-trace), in the sense that it links an entity to the agent that ascribed it."
_:prov56"Derivation is a particular case of trace (see http://www.w3.org/TR/prov-dm/#term-trace), since it links an entity to another entity that contributed to its existence."
_:prov67"Quotation is a particular case of derivation (see http://www.w3.org/TR/prov-dm/#term-quotation) in which an entity is derived from an original entity by copying, or "quoting", some or all of it. "
_:prov68"Revision is a derivation (see http://www.w3.org/TR/prov-dm/#term-Revision). Moreover, according to http://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-constraints-20130430/#term-Revision 23 April 2012 'wasRevisionOf is a strict sub-relation of wasDerivedFrom since two entities e2 and e1 may satisfy wasDerivedFrom(e2,e1) without being a variant of each other.'"
?:PROV Access and Query Ontology"0.2"^^xsd:string
?:PROV Access and Query Ontology"This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/Archives/Public/public-prov-comments/). All feedback is welcome."@en
dcterms:Provenance"A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation."@en-US
ns3:provenance pingback"Relates a resource to a provenance pingback service that may receive additional provenance links about the resource."@en
ns3:ProvenanceService"Type for a generic provenance query service. Mainly for use in RDF provenance query service descriptions, to facilitate discovery in linked data environments."
dcterms:Provenance Statement"A statement of any changes in ownership and custody of a resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation."@en-US
ns3:provenanceUriTemplate"Relates a provenance service to a URI template string for constructing provenance-URIs."@en
foaf:publications"A link to the publications of this person."
dcterms:Publisher"An entity responsible for making the resource available."@en-US
ns3:qualifiedAssociation"If this Activity prov:wasAssociatedWith Agent :ag, then it can qualify the Association using prov:qualifiedAssociation [ a prov:Association; prov:agent :ag; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedAttribution"If this Entity prov:wasAttributedTo Agent :ag, then it can qualify how it was influenced using prov:qualifiedAttribution [ a prov:Attribution; prov:agent :ag; :foo :bar ]."@en
owl:qualifiedCardinality"The property that determines the cardinality of an exact qualified cardinality restriction."
ns3:qualifiedCommunication"If this Activity prov:wasInformedBy Activity :a, then it can qualify how it was influenced using prov:qualifiedCommunication [ a prov:Communication; prov:activity :a; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedDelegation"If this Agent prov:actedOnBehalfOf Agent :ag, then it can qualify how with prov:qualifiedResponsibility [ a prov:Responsibility; prov:agent :ag; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedDerivation"If this Entity prov:wasDerivedFrom Entity :e, then it can qualify how it was derived using prov:qualifiedDerivation [ a prov:Derivation; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedEnd"If this Activity prov:wasEndedBy Entity :e1, then it can qualify how it was ended using prov:qualifiedEnd [ a prov:End; prov:entity :e1; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedForm"This annotation property links a subproperty of prov:wasInfluencedBy with the subclass of prov:Influence and the qualifying property that are used to qualify it. Example annotation: prov:wasGeneratedBy prov:qualifiedForm prov:qualifiedGeneration, prov:Generation . Then this unqualified assertion: :entity1 prov:wasGeneratedBy :activity1 . can be qualified by adding: :entity1 prov:qualifiedGeneration :entity1Gen . :entity1Gen a prov:Generation, prov:Influence; prov:activity :activity1; :customValue 1337 . Note how the value of the unqualified influence (prov:wasGeneratedBy :activity1) is mirrored as the value of the prov:activity (or prov:entity, or prov:agent) property on the influence class."@en
ns3:qualifiedGeneration"If this Activity prov:generated Entity :e, then it can qualify how it performed the Generation using prov:qualifiedGeneration [ a prov:Generation; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedInfluence"Because prov:qualifiedInfluence is a broad relation, the more specific relations (qualifiedCommunication, qualifiedDelegation, qualifiedEnd, etc.) should be used when applicable."@en
ns3:qualifiedInvalidation"If this Entity prov:wasInvalidatedBy Activity :a, then it can qualify how it was invalidated using prov:qualifiedInvalidation [ a prov:Invalidation; prov:activity :a; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedPrimarySource"If this Entity prov:hadPrimarySource Entity :e, then it can qualify how using prov:qualifiedPrimarySource [ a prov:PrimarySource; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedQuotation"If this Entity prov:wasQuotedFrom Entity :e, then it can qualify how using prov:qualifiedQuotation [ a prov:Quotation; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedRevision"If this Entity prov:wasRevisionOf Entity :e, then it can qualify how it was revised using prov:qualifiedRevision [ a prov:Revision; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedStart"If this Activity prov:wasStartedBy Entity :e1, then it can qualify how it was started using prov:qualifiedStart [ a prov:Start; prov:entity :e1; :foo :bar ]."@en
ns3:qualifiedUsage"If this Activity prov:used Entity :e, then it can qualify how it used it using prov:qualifiedUsage [ a prov:Usage; prov:entity :e; :foo :bar ]."@en
ns3:Quotation"An instance of prov:Quotation provides additional descriptions about the binary prov:wasQuotedFrom relation from some taken prov:Entity from an earlier, larger prov:Entity. For example, :here_is_looking_at_you_kid prov:wasQuotedFrom :casablanca_script; prov:qualifiedQuotation [ a prov:Quotation; prov:entity :casablanca_script; :foo :bar ]."@en
ns9:R"road, railroad, ..."@en
mdb:rang"Rangen in moderne spelling opgenomen. Niet-Nederlandse woorden onvertaald overgenomen, bv. 'donkeyman' in plaats van lierbediende. Veel combinaties van rangen."
rdfs:range"A range class for a property type"
rdfs:range"A range of the subject property."
ns9:RDF Data"A Document containing RDF description of one or several features."@en
?:Reepschieter"Een reepschieter was een jongen die voor een tweede jaar - of zo men zei, voor een tweede teelt - mee vertrok naar zee op een vissersschip dat uitvoer voor de vleetvisserij. Dit betrof de visserij op haring. Hij was op zo’n schip de één na laagste in rang. Het gaat hier om een vorm van Noordzeevisserij welke niet meer op deze wijze wordt beoefend."@nl
dcterms:References"A related resource that is referenced, cited, or otherwise pointed to by the described resource."@en-US
owl:ReflexiveProperty"The class of reflexive properties."
dss:related to ship"link between a resource and a ship"
dcterms:Relation"A related resource."@en-US
dcterms:Replaces"A related resource that is supplanted, displaced, or superseded by the described resource."@en-US
dcterms:Requires"A related resource that is required by the described resource to support its function, delivery, or coherence."@en-US
rdfs:Resource"The class resource, everything."
rdf:rest"The rest of an RDF list after the first item. Also often called the tail."@en
owl:Restriction"The class of property restrictions."
ns3:Revision"An instance of prov:Revision provides additional descriptions about the binary prov:wasRevisionOf relation from some newer prov:Entity to an earlier prov:Entity. For example, :draft_2 prov:wasRevisionOf :draft_1; prov:qualifiedRevision [ a prov:Revision; prov:entity :draft_1; :foo :bar ]."@en
dcterms:RFC 1766"The set of tags, constructed according to RFC 1766, for the identification of languages."@en-US
dcterms:RFC 3066"The set of tags constructed according to RFC 3066 for the identification of languages."@en-US
dcterms:RFC 4646"The set of tags constructed according to RFC 4646 for the identification of languages."@en-US
dcterms:Rights"Information about rights held in and over the resource."@en-US
dcterms:Rights Holder"A person or organization owning or managing rights over the resource."@en-US
dcterms:Rights Statement"A statement about the intellectual property rights (IPR) held in or over a Resource, a legal document giving official permission to do something with a resource, or a statement about access rights."@en-US
ns9:S"spot, building, farm, ..."@en
owl:sameAs"The property that determines that two given individuals are equal."
?:Scheepje"Het scheepje is een recipiënt waarin wierookkorrels bewaard worden. Tijdens de H. Mis schept de priester met een lepeltje de korrels uit het scheepje en legt ze op de kooltjes in het wierookvat. De scheepjesdrager wordt een navicular genoemd."@nl
?:Scheepsjongen"Een scheepsjongen is een jongen van ongeveer 12 tot 17 jaar, die op een schip werkt als manusje-van-alles. Voor wat betreft een land als Nederland kwam dit voor in de scheepvaart van vóór de 20e eeuw. De arbeidswetgeving verbiedt de inzet van te jonge kinderen sinds het Kinderwetje van Van Houten. Meisjes als zeelui waren altijd al ongebruikelijk."@nl
mdb:scheepsnaam"Naam van het schip dat de betreffende reis maakt. Gestandaardiseerd in zoverre dat prefixen als 'De' of 'Het' zijn geschrapt en getallen in letters zijn ingevoerd (bv. 'Twee Gebroeders' i.p.v. '2 Gebroeders'. "
mdb:scheepstype"Scheepstype zoals in de bron vermeld. Indien monsterrol en register elkaar over dezelfde reis met een specifiek schip hierover tegenspreken staat er 'NULL ' in de database."
mdb:schip"relation to ship"
?:Schipper"Een schipper is iemand die een varend beroep uitoefent en daarvoor de kennis, kunde, ervaring en de vereiste diploma's bezit om als gezagvoerder van een schip te mogen optreden."@nl
?:Schoener"Een schoener is een langsgetuigd zeilschip met oorspronkelijk 2, maar later ook meer masten. De romp is lang en smal met een diep stekende kiel, en de spanten hebben over de gehele lengte een S-vorm. Kenmerkend voor de schoenertuigage is dat de achterste mast langer is dan de voorste (met uitzondering van de vroege Europese schoenergetuigde schepen van de 19e eeuw). Bij driemastschoeners kunnen de masten even lang zijn, eventueel de middelste langer."@nl
foaf:schoolHomepage"A homepage of a school attended by the person."
?:Schrijver"Een schrijver is iemand die een geschreven werk produceert zoals een boek, krantenartikel, script, poëzie of bladmuziek. Hoewel iedereen die iets schrijft zich een "schrijver" kan noemen, wordt de term in de praktijk vooral gebruikt voor mensen die literaire of wetenschappelijke teksten publiceren, tegenwoordig veelal journalisten en fictie- en non-fictie-schrijvers."@nl
?:Secretaris"Een secretaris, penvoerder of abactis is de functie van de persoon die de verslaglegging doet van een organisatie, zoals van een vereniging of een stichting. Vaak doet een secretaris echter meer, hij of zij bereidt bijvoorbeeld de vergaderingen voor en houdt de opvolging van de acties in de gaten. Het woord secretaris betekent geheimhouder. Abactis is de Latijnse benaming van secretaris en wordt wel eens gebruikt binnen studentenverenigingen."@nl
rdfs:seeAlso""@en
rdfs:seeAlso"A resource that provides information about the subject resource"
rdfs:seeAlso"Further information about the subject resource."
rdf:Seq"An ordered collection."@en
?:Sergeant"De rang en functie van sergeant is ontstaan in de Middeleeuwen als knecht en schildknaap, in het Latijn serviens. De knecht moest vechten uit zelfbehoud, omdat oorlog in die tijd bestond uit het neersabelen van iedereen die binnen bereik kwam, ongeacht of deze gewapend of ongewapend was."@nl
ns3:ServiceDescription"Type for a generic provenance query service. Mainly for use in RDF provenance query service descriptions, to facilitate discovery in linked data environments."
foaf:sha1sum (hex)"A sha1sum hash, in hex."
foaf:sha1sum of a personal mailbox URI name"The sha1sum of the URI of an Internet mailbox associated with exactly one owner, the first owner of the mailbox."
dcterms:Size or Duration"A dimension or extent, or a time taken to play or execute."@en-US
foaf:Skype ID"A Skype ID"
?:Sleepboot"| |- | |} Een sleepboot is een relatief klein schip met een groot motorvermogen en een speciale trekschroef of schroeven dat wordt gebruikt in de sleepvaart. Sleeplijnen worden doorgaans bevestigd op een beting, sleephaak of sleeptrommel."@nl
?:Sloep"Een sloep is in bepaalde gevallen een klein scheepstype dat op het dek van een groter schip werd meegevoerd. Daarnaast is ze, zie onder bij vissloep, echter ook vele jaren als onafhankelijk zeevaartuig in gebruik geweest."@nl
?:Smak"Smak is een oud scheepstype uit de 18e en vroege 19e eeuw, oorspronkelijk afkomstig uit Nederland. De smak was een licht vaartuig voor kustvaart. De meeste smakken konden circa 60 ton last aan boord nemen, maar de grootste exemplaren konden tot 200 ton vervoeren."@nl
?:Smid"De smid (meervoud smeden) was vroeger een zeer veelvoorkomend beroep, ieder dorp had er wel een. Hij was de belangrijke persoon die alle ijzeren voorwerpen maakte die in de maatschappij nodig waren."@nl
?:Soldaat"Een soldaat was oorspronkelijk een krijgsman die tegen soldij (dus niet krachtens leenplicht of heervaart) dienst deed. Een soldaat is een militair met de laagste rang binnen de krijgsmacht. Deze persoon verzorgt alle lagere uitvoerende taken en is inzetbaar voor verschillende diensten binnen de eenheid van het krijgsmachtonderdeel waar hij of zij toe behoort. Binnen de Nederlandse krijgsmacht komt de rang van soldaat alleen voor bij de landmacht en luchtmacht."@nl
owl:someValuesFrom"The property that determines the class that an existential property restriction refers to."
?:source"any source that was used as a basis to add the term "
dcterms:Source"A related resource from which the described resource is derived."@en-US
owl:sourceIndividual"The property that determines the subject of a negative property assertion."
?:sourceThesaurus"thesaurus where the term originates"
dcterms:Spatial Coverage"Spatial characteristics of the resource."@en-US
ns10:Spatial Thing"Anything with spatial extent, i.e. size, shape, or position. e.g. people, places, bowling balls, as well as abstract areas like cubes."
dcterms:Standard"A basis for comparison; a reference point against which other things can be evaluated."@en-US
ns3:Start"An instance of prov:Start provides additional descriptions about the binary prov:wasStartedBy relation from some started prov:Activity to an prov:Entity that started it. For example, :foot_race prov:wasStartedBy :bang; prov:qualifiedStart [ a prov:Start; prov:entity :bang; :foo :bar; prov:atTime '2012-03-09T08:05:08-05:00'^^xsd:dateTime ] ."@en
ns3:startedAtTime"The time at which an activity started. See also prov:endedAtTime."@en
rdf:Statement"The class of RDF statements."
foaf:status"A string expressing what the user is happy for the general public (normally) to know about their current activity."
?:Steenhouwer"Een steenhouwer is een handwerksman die die natuursteen met hamer en beitel bewerkt in een steenhouwerij of werkzaam is in restauratiewerkzaamheden van natuursteen. Hoewel een beeldhouwer die in steen houwt ook soms als steenhouwer wordt aangeduid betreft dit twee afzonderlijke beroepen. Traditioneel wordt deze benaming dus toegekend aan iemand die het ambacht van steenbewerking verstaat."@nl
rdfs:subClassOf"Indicates membership of a class"
rdfs:subClassOf"The subject is a subclass of a class."
rdf:subject"The subject of an RDF statement."
dcterms:Subject"The topic of the resource."@en-US
rdfs:subPropertyOf"Indicates specialization of properties"
rdfs:subPropertyOf"The subject is a subproperty of a property."
?:Supercargo"Een supercargo is de benaming in de scheepvaart van een persoon met een adviserende en bemiddelende rol tussen enerzijds het schip en anderzijds de walorganisatie. Veelal heeft de supercargo een aantal jaren ervaring op zee of een andere maritime achtergrond. Door een flexibele ladingplanning en een goede communicatie tussen beide partijen kan hij tijd en ruimte aan boord winnen, waardoor het schip eerder of voller kan vertrekken."@nl
foaf:Surname"The surname of some person."
owl:SymmetricProperty"The class of symmetric properties."
ns9:T"mountain, hill, rock, ..."@en
dcterms:Table Of Contents"A list of subunits of the resource."@en-US
owl:targetIndividual"The property that determines the object of a negative object property assertion."
owl:targetValue"The property that determines the value of a negative data property assertion."
dcterms:Temporal Coverage"Temporal characteristics of the resource."@en-US
dcterms:TGN"The set of places specified by the Getty Thesaurus of Geographic Names."@en-US
foaf:theme"A theme."
?:The OWL 2 Schema vocabulary (OWL 2)" This ontology partially describes the built-in classes and properties that together form the basis of the RDF/XML syntax of OWL 2. The content of this ontology is based on Tables 6.1 and 6.2 in Section 6.4 of the OWL 2 RDF-Based Semantics specification, available at http://www.w3.org/TR/owl2-rdf-based-semantics/. Please note that those tables do not include the different annotations (labels, comments and rdfs:isDefinedBy links) used in this file. Also note that the descriptions provided in this ontology do not provide a complete and correct formal description of either the syntax or the semantics of the introduced terms (please see the OWL 2 recommendations for the complete and normative specifications). Furthermore, the information provided by this ontology may be misleading if not used with care. This ontology SHOULD NOT be imported into OWL ontologies. Importing this file into an OWL 2 DL ontology will cause it to become an OWL 2 Full ontology and may have other, unexpected, consequences. "
owl:Thing"The class of OWL individuals."
mdb:thuishaven"Incidenteel vermeld, want registers en monsterrollen geven hier zelden informatie over. Koppeling aan geonames.org wenselijk."
foaf:thumbnail"A derived thumbnail image."
?:Timmerman"Een timmerman is een vakman die een opleiding houtbewerking heeft gevolgd. In de bouw verricht hij nieuwbouw en/of onderhoud aan houten vloeren, wanden, dakconstructies, kozijnen, deuren en ramen. In de meubelmakerij noemt men hem schrijnwerker en maakt hij maatkasten en keukens. In informele Belgisch-Nederlandse omgangstaal wordt schrijnwerker dikwijls als synoniem van timmerman gebruikt."@nl
foaf:tipjar"A tipjar document for this agent, describing means for payment and reward."
foaf:title"Title (Mr, Mrs, Ms, Dr. etc)"
?:Tjalk"De tjalk is een historisch zeilend vrachtschip voor de binnenwateren. De naam werd in de 17e eeuw voor het eerst gebruikt om schepen met ronde boeg aan te duiden. Dit scheepstype kent vele uitvoeringen."@nl
owl:topDataProperty"The data property that relates every individual to every data value."
foaf:topic"A topic of some page or document."
foaf:topic_interest"A thing of interest to this person."
owl:topObjectProperty"The object property that relates every two individuals."
owl:TransitiveProperty"The class of transitive properties."
ns15:tussenvoegsel"Niet-gestandaardiseerd tussenvoegsel tussen voor- en achternaam van de opvarende, horend bij de achternaam"
rdf:type"Indicates membership of a class"
dcterms:Type"The nature or genre of the resource."@en-US
ns9:U"undersea"@en
dcterms:UDC"The set of conceptual resources specified by the Universal Decimal Classification."@en-US
owl:unionOf"The property that determines the collection of classes or data ranges that build a union."
ns3:unqualifiedForm"Classes and properties used to qualify relationships are annotated with prov:unqualifiedForm to indicate the property used to assert an unqualified provenance relation."@en
dcterms:URI"The set of identifiers constructed according to the generic syntax for Uniform Resource Identifiers as specified by the Internet Engineering Task Force."@en-US
ns3:Usage"An instance of prov:Usage provides additional descriptions about the binary prov:used relation from some prov:Activity to an prov:Entity that it used. For example, :keynote prov:used :podium; prov:qualifiedUsage [ a prov:Usage; prov:entity :podium; :foo :bar ]."@en
ns3:used"A prov:Entity that was used by this prov:Activity. For example, :baking prov:used :spoon, :egg, :oven ."@en
ns15:UUID"Unique Unified Identifier, oftewel unique id"
ns9:V"forest, heath, ..."@en
?:Vaandrig"Een vaandrig is de laagste officiersrang bij de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee en is bedoeld voor officieren in opleiding. Het rangteken (bij de Landmacht) is een "stip", gelijk aan dat van de adjudant-onderofficier. Een vaandrig is nog niet als officier beëdigd door de Koning. Binnen de krijgsmacht wordt hij echter wel als officier behandeld. Ook voor functies binnen de NAVO komt de vaandrig in aanmerking voor functies op het OF1 niveau."@nl
rdf:value"Identifies the principal value (usually a string) of a property when the property value is a structured resource"
owl:versionInfo"The annotation property that provides version information for an ontology or another OWL construct."
owl:versionIRI"The property that identifies the version IRI of an ontology."
?:Verstekeling"Een verstekeling of blinde passagier is iemand die zich op een schip illegaal of ongewenst aan boord bevindt. Meestal is het iemand die zijn land wil ontvluchten of die geen geld heeft voor de overtocht. Men kiest dan een West-Europees, Australisch of Amerikaans zeeschip uit om het land te ontvluchten. Hij komt stiekem aan boord via de vrachtlading en verbergt zich in het ruim of op een ander plaatsje, waar niet gauw iemand komt. Natuurlijk moet hij voldoende proviand bij zich hebben."@nl
mdb:vertrekhaven"Incidenteel vermeld, want registers en monsterrollen geven hier zelden informatie over. Koppeling aan geonames.org wenselijk."
?:Volmatroos"Een volmatroos is een matroos op de koopvaardij die het diploma volmatroos bezit. Dit betekent dat de matroos kan splitsen en knopen, met zeilen en riemen om kan gaan. Tevens kan hij aan het roer staan, en het schip onderhouden. Ook de bevelen met betrekking tot de reddingsmiddelen moet hij kunnen uitvoeren."@nl
ns15:voornaam"Niet-gestandaardiseerde voornaam van de opvarende"
mdb:voornaam"Voornaam van een bemanningslid. Afkortingen worden onveranderd overgenomen. Indien 'echte' achternaam wordt gegeven, geldt het patroniem als tweede voornaam. Varianten van een voornaam staan tussen haken. Onduidelijke namen staan geheel tussen haakjes, bij onleesbaarheid van de bron, bv. door brandschade, staan de onleesbare letters tussen vierkante haken. Geen standaardisering toegepast. "
?:Vrouw"Een vrouw is een volwassen mens van het vrouwelijk geslacht. De term vrouw wordt meestal gebruikt voor een volwassen, waar meisje gewoonlijk voor kinderen, tieners of (vroege) twintigers gebruikt wordt. De term vrouw wordt echter ook gebruikt voor vrouwelijke mensen, ongeacht de leeftijd, in termen als "vrouwenrechten". Sommige personen met een geslachtsidentiteitsstoornis hebben wel de geslachtsidentiteit van een vrouw maar zijn chromosomaal gezien van het mannelijk geslacht."@nl
dcterms:W3C-DTF"The set of dates and times constructed according to the W3C Date and Time Formats Specification."@en-US
ns3:W3C PROVenance Interchange"This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/ Archives/Public/public-prov-comments/). All feedback is welcome."@en
?:W3C PROVenance Interchange Ontology (PROV-O)"This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/Archives/Public/public-prov-comments/). All feedback is welcome."@en
?:W3C PROVenance Interchange Ontology (PROV-O) Dictionary Extension"This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/Archives/Public/public-prov-comments/). All feedback is welcome."@en
?:W3C PROV Linking Across Provenance Bundles Ontology (PROV-LINKS)"This document is published by the Provenance Working Group (http://www.w3.org/2011/prov/wiki/Main_Page). If you wish to make comments regarding this document, please send them to public-prov-comments@w3.org (subscribe public-prov-comments-request@w3.org, archives http://lists.w3.org/Archives/Public/public-prov-comments/ ). All feedback is welcome."@en
ns3:wasAssociatedWith"An prov:Agent that had some (unspecified) responsibility for the occurrence of this prov:Activity."@en
ns3:wasAttributedTo"Attribution is the ascribing of an entity to an agent."@en
ns3:wasDerivedFrom"The more specific subproperties of prov:wasDerivedFrom (i.e., prov:wasQuotedFrom, prov:wasRevisionOf, prov:hadPrimarySource) should be used when applicable."@en
ns3:wasEndedBy"End is when an activity is deemed to have ended. An end may refer to an entity, known as trigger, that terminated the activity."@en
ns3:wasInfluencedBy"Because prov:wasInfluencedBy is a broad relation, its more specific subproperties (e.g. prov:wasInformedBy, prov:actedOnBehalfOf, prov:wasEndedBy, etc.) should be used when applicable."@en
ns3:wasInfluencedBy"This property has multiple RDFS domains to suit multiple OWL Profiles. See <a href="#owl-profile">PROV-O OWL Profile</a>."
ns3:wasInformedBy"An activity a2 is dependent on or informed by another activity a1, by way of some unspecified entity that is generated by a1 and used by a2."@en
ns3:wasQuotedFrom"An entity is derived from an original entity by copying, or 'quoting', some or all of it."@en
ns3:wasRevisionOf"A revision is a derivation that revises an entity into a revised version."@en
ns3:wasStartedBy"Start is when an activity is deemed to have started. A start may refer to an entity, known as trigger, that initiated the activity."@en
foaf:weblog"A weblog of some thing (whether person, group, company etc.)."
ns10:WGS84 Geo Positioning: an RDF vocabulary"Recent changes to this namespace: $Log: wgs84_pos.rdf,v $ Revision 1.22 2009/04/20 15:00:30 timbl Remove the time bits which have been deal with elsewhere eg in iCal. Revision 1.21 2009/04/20 12:52:47 timbl try again Revision 1.20 2009/04/20 12:42:11 timbl Add Event (edited ages ago and never checked in), and location (following discussion http://chatlogs.planetrdf.com/swig/2009-04-20#T12-36-09) Revision 1.19 2009/04/20 12:36:31 timbl Add Event (edited ages ago and never checked in), and location (following discussion http://chatlogs.planetrdf.com/swig/2009-04-20#T12-36-09) Revision 1.18 2006/02/01 22:01:04 danbri Clarified that lat and long are decimal degrees, and that alt is decimal metres about local reference ellipsoid Revision 1.17 2004/02/06 17:38:12 danbri Fixed a bad commit screwup Revision 1.15 2003/04/19 11:24:08 danbri Fixed the typo even more. Revision 1.14 2003/04/19 11:16:56 danbri fixed a typo Revision 1.13 2003/02/19 22:27:27 connolly relaxed domain constraints on lat/long/alt from Point to SpatialThing Revision 1.12 2003/01/12 01:41:41 danbri Trying local copy of XSLT doc. Revision 1.11 2003/01/12 01:20:18 danbri added a link to morten's xslt rdfs viewer. Revision 1.10 2003/01/11 18:56:49 danbri Removed datatype range from lat and long properties, since they would have required each occurance of the property to mention the datatype. Revision 1.9 2003/01/11 11:41:31 danbri Another typo; repaired rdfs:Property to rdf:Property x4 Revision 1.8 2003/01/11 11:05:02 danbri Added an rdfs:range for each lat/long/alt property, http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float Revision 1.7 2003/01/10 20:25:16 danbri Longer rdfs:comment for Point, trying to be Earth-centric and neutral about coordinate system(s) at the same time. Feedback welcomed. Revision 1.6 2003/01/10 20:18:30 danbri Added CVS log comments into the RDF/XML as an rdfs:comment property of the vocabulary. Note that this is not common practice (but seems both harmless and potentially useful). revision 1.5 date: 2003/01/10 20:14:31; author: danbri; state: Exp; lines: +16 -5 Updated schema: Added a dc:date, added url for more info. Changed the rdfs:label of the namespace from gp to geo. Added a class Point, set as the rdfs:domain of each property. Added XML comment on the lat_long property suggesting that we might not need it (based on #rdfig commentary from implementors). revision 1.4 date: 2003/01/10 20:01:07; author: danbri; state: Exp; lines: +6 -5 Fixed typo; several rdfs:about attributes are now rdf:about. Thanks to MortenF in #rdfig for catching this error. revision 1.3 date: 2003/01/10 11:59:03; author: danbri; state: Exp; lines: +4 -3 fixed buglet in vocab, added more wgs links revision 1.2 date: 2003/01/10 11:01:11; author: danbri; state: Exp; lines: +4 -4 Removed alt from the as-a-flat-string property, and switched from space separated to comma separated. revision 1.1 date: 2003/01/10 10:53:23; author: danbri; state: Exp; basic geo vocab "
ns9:wikipedia article"A Wikipedia article of which subject is the resource."@en
ns9:Wikipedia Article"A Wikipedia article"@en
owl:withRestrictions"The property that determines the collection of facet-value pairs that define a datatype restriction."
mdb:woonplaats"Woonplaats van een bemanningslid. De aanduiding kan in drie lagen, bv. 'Rotterdam (Delfshaven) (NL)' voor gemeente, deel van een gemeente (wijk of buurtschap), land. Maar ook met de vermelding uit de bron, bv. 'Liverpool ('Leverpoel') (GB)' als de plek bekend is, of gewoon ‘ 'Boekzelenfein' ‘als de plek onbekend is. Koppeling aan geonames.org wenselijk. Rond 1900 veranderde de standaard monsterrol en werd iemand, behalve naar zijn domicilie, ook naar zijn geboorteplaats gevraagd. In de database is geprobeerd dat als volgt beiden weer te geven: 'eerst [geboorteplaats (landcode)], later [domicilie {landcode)]'. In het Balticum zowel in moderne vorm als in oude Duitstalige vorm vermeld. Bij plaatsen met dezelfde naam in verschillende landen wordt de landcode afzonderlijk vermeld: bv. 'Bergen (N) (NL)'. "
foaf:work info homepage"A work info homepage of some person; a page about their work for some organization."
foaf:workplace homepage"A workplace homepage of some person; the homepage of an organization they work for."
rdfs:XMLLiteral"The class of XML literals."
foaf:Yahoo chat ID"A Yahoo chat ID"
?:Zeilschip"Een zeilschip of zeilboot is een schip dat wordt voortbewogen door windkracht. Met "zeilboot" worden over het algemeen de wat kleinere vaartuigen aangeduid die voor sport of recreatie gebruikt worden, een schip is groter en wordt doorgaans gebruikt voor vracht(schip)- of passagiersvaart. De grens tussen beide is echter niet eenduidig te trekken."@nl
?:Ziekentrooster"Ziekentrooster of krankenbezoeker was een functie die van de zestiende eeuw tot begin twintigste eeuw in verschillende protestantse kerken bestond, met name in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De voornaamste taak van de ziekentrooster was het bezoeken van ernstig zieken om hen te bemoedigen en indien nodig te vermanen. De ziekentrooster bekleedde in principe geen kerkelijk ambt, maar was een leek en hij had niet de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen."@nl