Table for the 156 triples in graph http://purl.org/collections/nl/dss/mdb/mdb_schema.ttl

SubjectPredicateObject
mdb:Aanmonsteringrdfs:comment"Een aanmonsteringsrecord"
mdb:Aanmonsteringrdfs:label"Aanmonstering"
mdb:Aanmonsteringrdfs:subClassOfmdb:Record
mdb:Aanmonsteringrdf:typerdfs:Class
mdb:achternaamrdfs:comment"Achternaam van een bemanningslid, met eventuele tussenvoegsels erachter: 'Van der Woude' wordt 'Woude, van der'. Afkortingen worden onveranderd overgenomen. Indien geen 'echte' achternaam wordt gegeven, geldt het patroniem als zodanig. Archaïsche postfixen van patroniemen zoals 'Hzn.' worden overgenomen en na de achternaam geplaatst, bv. als 'Oldenburger Hzn.' Varianten van een achternaam staan tussen haken. Onduidelijke namen staan geheel tussen haakjes, bij onleesbaarheid van de bron, bv. door brandschade, staan de onleesbare letters tussen vierkante haken. Geen standaardisering toegepast. "
mdb:achternaamrdfs:domainmdb:Persoon
mdb:achternaamrdfs:label"achternaam"
mdb:achternaamrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:achternaamrdfs:subPropertyOffoaf:familyName
mdb:achternaamrdf:typerdf:Property
mdb:bestemmingrdfs:comment"Aankomstplaats van het schip aan het eind van de betreffende reis. Manier zoals bij Ligplaats. Koppeling aan geonames.org wenselijk"
mdb:bestemmingrdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:bestemmingrdfs:label"bestemming"
mdb:bestemmingrdfs:rangemdb:Plaats
mdb:bestemmingrdf:typerdf:Property
mdb:bevat persoonscontractowl:inverseOfmdb:has_aanmonstering
mdb:bevat persoonscontractrdfs:label"bevat persoonscontract"
mdb:bevat persoonscontractrdf:typerdf:Property
mdb:bewaarplaatsrdfs:comment"Vindplaats van de bron, in de volgorde gemeente (waar archief, museum of privé persoon zich bevindt) – naam van het archief, het museum of aangegeven als 'particulier bezit' – naam van de collectie."
mdb:bewaarplaatsrdfs:label"bewaarplaats"
mdb:bewaarplaatsrdfs:rangemdb:Bewaarplaats
mdb:bewaarplaatsrdf:typerdf:Property
mdb:Bewaarplaatsrdfs:label"Bewaarplaats"
mdb:Bewaarplaatsrdfs:subClassOfmdb:Plaats
mdb:Bewaarplaatsrdf:typerdfs:Class
mdb:bronidrdfs:comment"Door het bronid te koppelen met de onder Bewaarplaats en Inventarisnummer vermelde vindplaats en inventaris is de originele bron terug te vinden, of door het bronid te koppelen aan de verwijzing op http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/bronnen."
mdb:bronidrdfs:label"bronid"
mdb:bronidrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:bronidrdfs:subPropertyOfdcterms:Identifier
mdb:bronidrdf:typerdf:Property
mdb:datumrdfs:comment"In monsterrollen geeft dit de datum van aan- of bijmonstering bij de waterschout aan, in registers wordt de betekenis zelden uitgelegd. Format is YYYY-MM-DD. "
mdb:datumrdfs:label"datum"
mdb:datumrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:datumrdfs:subPropertyOfdcterms:Date
mdb:datumrdf:typerdf:Property
mdb:grootterdfs:comment"Tonnage van het schip. Lasten zijn omgerekend naar tonnen via de formule 2 lasten = 1 ton. Voor de omrekening van kubieke meter naar 'zeeton' of registerton geldt 1 'zeeton' of registerton = 2,83 kubieke meter."
mdb:grootterdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:grootterdfs:label"grootte"
mdb:grootterdfs:rangerdfs:Literal
mdb:grootterdf:typerdf:Property
mdb:has_aanmonsteringrdfs:comment"RDF link between person contract and aanmonstering"
mdb:has_aanmonsteringrdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:has_aanmonsteringrdfs:label"has_aanmonstering"
mdb:has_aanmonsteringrdf:typerdf:Property
mdb:has contractowl:inverseOfmdb:persoon
mdb:has contractrdfs:label"has contract"
mdb:has contractrdf:typerdf:Property
mdb:idrdfs:comment"Recordid, uniek in de database en bedoeld voor bv. mutaties of onderhoud van de database of voor queries."
mdb:idrdfs:label"id"
mdb:idrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:idrdfs:subPropertyOfdcterms:Identifier
mdb:idrdf:typerdf:Property
mdb:inventarisnummerrdfs:comment"Samen met het Bronid en de Bewaarplaats is het Inventarisnummer nodig om de oorspronkelijke bron terug te kunnen vinden, tenzij het bronid gekoppeld wordt aan de verwijzing op http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/collectie-en-onderzoek/onderzoek/monsterrollen/bronnen . Indien er ook een toegangsnummer bestaat, is dat samen met het inventarisnummer in het veld Inventarisnummer vermeld: het toegangsnummer het eerst en voor een scheidingspunt, het inventarisnummer erna (bv. 004.1063)."
mdb:inventarisnummerrdfs:label"inventarisnummer"
mdb:inventarisnummerrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:inventarisnummerrdfs:subPropertyOfdcterms:Identifier
mdb:inventarisnummerrdf:typerdf:Property
mdb:leeftijdrdfs:comment"Vermelding in gehele getallen. 'Bijna 16 jaren' geldt als 15. Bij onduidelijke verbeteringen in de bron, die dus multi-interpretabel zijn, of bij tegengestelde opgaven voor een specifieke persoon in een en dezelfde bron niet in de database opgenomen."
mdb:leeftijdrdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:leeftijdrdfs:label"leeftijd"
mdb:leeftijdrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:leeftijdrdfs:subPropertyOffoaf:age
mdb:leeftijdrdf:typerdf:Property
mdb:ligplaatsrdfs:comment"Vertrekplaats van het schip voor de betreffende reis. De aanduiding kan in drie lagen, bv. 'Hamburg (Harburg) (D)' voor gemeente, deel van een gemeente (haven), land. Maar ook met de vermelding uit de bron, bv. 'Liverpool ('Leverpoel') (GB)' als de plek bekend is, of gewoon ‘ 'Boekzelenfein' ‘als de plek onbekend is. Koppeling aan geonames.org wenselijk. In het Balticum zowel in moderne vorm als in oude Duitstalige vorm vermeld. Bij plaatsen met dezelfde naam in verschillende landen wordt de landcode afzonderlijk vermeld: bv. Bergen (N) (NL)"
mdb:ligplaatsrdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:ligplaatsrdfs:label"ligplaats"
mdb:ligplaatsrdfs:rangemdb:Plaats
mdb:ligplaatsrdf:typerdf:Property
mdb:maandgagerdfs:comment"Alleen vermeld indien als maandgage opgegeven of daarnaar om te rekenen en indien vermeld in Nederlandse guldens. Gages per reis of met een bepaling dat de gage na een aantal maanden kan worden verhoogd of met opgave in buitenlandse valuta niet overgenomen. Vermeldingen in guldens-stuivers-centen omgerekend naar guldens en centen. Bij onduidelijke verbeteringen in de bron, die dus multi-interpretabel zijn, of bij tegengestelde opgaven voor een specifieke persoon in een en dezelfde bron niet in de database opgenomen."
mdb:maandgagerdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:maandgagerdfs:label"maandgage"
mdb:maandgagerdfs:rangerdfs:Literal
mdb:maandgagerdf:typerdf:Property
mdb:maatInBronrdfs:comment"Deze veldnaam geeft de in de bron vermelde maten voor Nederlandse en buitenlandse schepen: o.a. bruto – en netto registertonnen, kubieke meters, lasten of 'tonnen'"
mdb:maatInBronrdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:maatInBronrdfs:label"maatInBron"
mdb:maatInBronrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:maatInBronrdf:typerdf:Property
mdb:muntsoortInBronrdfs:comment"Vrijwel altijd is de maandgage bepaald in Nederlandse guldens, afgekort NFL. Andere muntsoorten zijn Engelse ponden (EP) en Duitse marken (DM). Maandgages in buitenlandse valuta zijn niet omgerekend naar Nederlandse guldens en niet opgenomen in de database."
mdb:muntsoortInBronrdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:muntsoortInBronrdfs:label"muntsoortInBron"
mdb:muntsoortInBronrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:muntsoortInBronrdf:typerdf:Property
mdb:orig_labelrdfs:comment""
mdb:orig_labelrdfs:domainmdb:Plaats
mdb:orig_labelrdfs:label"orig_label"
mdb:orig_labelrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:orig_labelrdfs:subPropertyOfrdfs:label
mdb:orig_labelrdf:typerdf:Property
mdb:persoonrdfs:comment"relation to person"
mdb:persoonrdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:persoonrdfs:label"persoon"
mdb:persoonrdfs:rangemdb:Persoon
mdb:persoonrdfs:subPropertyOffoaf:primary topic
mdb:persoonrdf:typerdf:Property
mdb:Persoonrdfs:label"Persoon"
mdb:Persoonrdfs:subClassOffoaf:Person
mdb:Persoonrdf:typerdfs:Class
mdb:PersoonsContractrdfs:comment"een persoonscontractrecord"
mdb:PersoonsContractrdfs:label"PersoonsContract"
mdb:PersoonsContractrdfs:subClassOfmdb:Record
mdb:PersoonsContractrdf:typerdfs:Class
mdb:Plaatsrdfs:label"Plaats"
mdb:Plaatsrdfs:subClassOfskos:Concept
mdb:Plaatsrdf:typerdfs:Class
mdb:rangrdfs:comment"Rangen in moderne spelling opgenomen. Niet-Nederlandse woorden onvertaald overgenomen, bv. 'donkeyman' in plaats van lierbediende. Veel combinaties van rangen."
mdb:rangrdfs:domainmdb:PersoonsContract
mdb:rangrdfs:label"rang"
mdb:rangrdfs:rangemdb:Rang
mdb:rangrdf:typerdf:Property
mdb:Rangrdfs:label"Rang"
mdb:Rangrdfs:subClassOfskos:Concept
mdb:Rangrdf:typerdfs:Class
mdb:Recordrdfs:label"Record"
mdb:Recordrdf:typerdfs:Class
mdb:scheepsnaamrdfs:comment"Naam van het schip dat de betreffende reis maakt. Gestandaardiseerd in zoverre dat prefixen als 'De' of 'Het' zijn geschrapt en getallen in letters zijn ingevoerd (bv. 'Twee Gebroeders' i.p.v. '2 Gebroeders'. "
mdb:scheepsnaamrdfs:domainmdb:Schip
mdb:scheepsnaamrdfs:label"scheepsnaam"
mdb:scheepsnaamrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:scheepsnaamrdfs:subPropertyOfrdfs:label
mdb:scheepsnaamrdf:typerdf:Property
mdb:scheepstyperdfs:comment"Scheepstype zoals in de bron vermeld. Indien monsterrol en register elkaar over dezelfde reis met een specifiek schip hierover tegenspreken staat er 'NULL ' in de database."
mdb:scheepstyperdfs:label"scheepstype"
mdb:scheepstyperdfs:rangemdb:ScheepsType
mdb:scheepstyperdf:typerdf:Property
mdb:ScheepsTyperdfs:label"ScheepsType"
mdb:ScheepsTyperdfs:subClassOfskos:Concept
mdb:ScheepsTyperdf:typerdfs:Class
mdb:schiprdfs:comment"relation to ship"
mdb:schiprdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:schiprdfs:label"schip"
mdb:schiprdfs:rangemdb:Schip
mdb:schiprdf:typerdf:Property
mdb:Schiprdfs:label"Schip"
mdb:Schiprdf:typerdfs:Class
mdb:thuishavenrdfs:comment"Incidenteel vermeld, want registers en monsterrollen geven hier zelden informatie over. Koppeling aan geonames.org wenselijk."
mdb:thuishavenrdfs:label"thuishaven"
mdb:thuishavenrdfs:rangemdb:Plaats
mdb:thuishavenrdf:typerdf:Property
mdb:vertrekhavenrdfs:comment"Incidenteel vermeld, want registers en monsterrollen geven hier zelden informatie over. Koppeling aan geonames.org wenselijk."
mdb:vertrekhavenrdfs:domainmdb:Aanmonstering
mdb:vertrekhavenrdfs:label"vertrekhaven"
mdb:vertrekhavenrdfs:rangemdb:Plaats
mdb:vertrekhavenrdf:typerdf:Property
mdb:voornaamrdfs:comment"Voornaam van een bemanningslid. Afkortingen worden onveranderd overgenomen. Indien 'echte' achternaam wordt gegeven, geldt het patroniem als tweede voornaam. Varianten van een voornaam staan tussen haken. Onduidelijke namen staan geheel tussen haakjes, bij onleesbaarheid van de bron, bv. door brandschade, staan de onleesbare letters tussen vierkante haken. Geen standaardisering toegepast. "
mdb:voornaamrdfs:domainmdb:Persoon
mdb:voornaamrdfs:label"voornaam"
mdb:voornaamrdfs:rangerdfs:Literal
mdb:voornaamrdfs:subPropertyOffoaf:Given name
mdb:voornaamrdf:typerdf:Property
mdb:woonplaatsrdfs:comment"Woonplaats van een bemanningslid. De aanduiding kan in drie lagen, bv. 'Rotterdam (Delfshaven) (NL)' voor gemeente, deel van een gemeente (wijk of buurtschap), land. Maar ook met de vermelding uit de bron, bv. 'Liverpool ('Leverpoel') (GB)' als de plek bekend is, of gewoon ‘ 'Boekzelenfein' ‘als de plek onbekend is. Koppeling aan geonames.org wenselijk. Rond 1900 veranderde de standaard monsterrol en werd iemand, behalve naar zijn domicilie, ook naar zijn geboorteplaats gevraagd. In de database is geprobeerd dat als volgt beiden weer te geven: 'eerst [geboorteplaats (landcode)], later [domicilie {landcode)]'. In het Balticum zowel in moderne vorm als in oude Duitstalige vorm vermeld. Bij plaatsen met dezelfde naam in verschillende landen wordt de landcode afzonderlijk vermeld: bv. 'Bergen (N) (NL)'. "
mdb:woonplaatsrdfs:domainmdb:Persoon
mdb:woonplaatsrdfs:label"woonplaats"
mdb:woonplaatsrdfs:rangemdb:Plaats
mdb:woonplaatsrdfs:subPropertyOffoaf:based near
mdb:woonplaatsrdf:typerdf:Property