Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-4184-De_Gouverneur_Generaal"

PredicateValue (sorted: none)
gzmvoc:aantalPersonen
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:dasLinkTerug
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren onderstuurman Anker Jurriaen Beek (Hadersleeven, 32 g, Sparenrijk 1751), oppermeester Christiaen Fredrik Reumer (Keeten?, 36 g, Leijden 1750), ondermeester Hendrik Gerestijn (Adam, 24 g, Overnes 1750)"2
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:heeft DAS terugreis
rdf:type
gzmvoc:datum
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph