Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-3936-Het_Huijs_ter_Spijk"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
gzmvoc:aantalPersonen
gzmvoc:aantalSoldatenEuropees
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren opperstuurman Janin de Betou (Rdam, 48 g, Sint Laurens 1739), pl oppermeester Isaak Soual (Vlissingen, 30 g, De Pallas 1742)"2
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph