Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-3168-Linschoten"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
gzmvoc:aantalPersonen
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:heeft lokatie
gzmvoc:lokatie
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren assistent, bootsmansmaat Maurits Contant (Harlingen, 14 g, Linschoten 1728), schieman Michiel Keews? (Adam, 20 g, Gasperdam 1725)"2
gzmvoc:plaatsParthesius
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph