Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-2891-Cats"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
gzmvoc:aantalPersonen
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:dasLinkTerug
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:heeft DAS terugreis
gzmvoc:heeft lokatie
gzmvoc:lokatie
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren assistent Abraham Huijbers (Graav, 24 gulden, Slot Aldegonde 1713), derde waak Reijnier de Roos (Rotterdam, 26 gulden, De Ketel 1722)"2
gzmvoc:plaatsParthesius
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph