Local view for "http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/telling-2694-Margaretha"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
gzmvoc:aantalPersonen
gzmvoc:aantalZeevarendenAziatisch
gzmvoc:aantalZeevarendenEuropees
gzmvoc:azAangenomenJaarNorm
gzmvoc:aziatischeBemanning
gzmvoc:dasLinkHeen
gzmvoc:dasLinkTerug
gzmvoc:datum
gzmvoc:heeft DAS heenreis
gzmvoc:heeft DAS terugreis
gzmvoc:heeft lokatie
gzmvoc:lokatie
gzmvoc:naFolioNummer
gzmvoc:naInventarisnummer
gzmvoc:notitie
"NB: Ervaren derde waak Jacob Jansz Schouten (Hoorn, 26 g, Gansenhoef 1722), bootsman Pieter Wijsen? (Kaspelberg, 22 g, Lugtenburgh 1722)"2
gzmvoc:plaatsParthesius
gzmvoc:schip
gzmvoc:schipper
gzmvoc:telling

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_2_das.ttl
2http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource does not appear as an object

Context graph