Local view for "gzmvoc:telling-3145-Meerlust [gzmvoc:aziatischeBemanning <__http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl454>]"

No prefix for __http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/.
PredicateValue (sorted: default)
gzmvoc:azAanduidingMatrozen
"23 gemeene moorse mattroosen"
gzmvoc:azAanduidingVoorman
gzmvoc:azAangenomenJaar
gzmvoc:azAangenomenPlaats
gzmvoc:azAantalMatrozen
gzmvoc:azAantalVoorman
gzmvoc:azAantalVoormansmaat
gzmvoc:azLoonMatrozen
gzmvoc:azLoonVoorman
gzmvoc:azLoonVoormansmaat
gzmvoc:azRegistratieKop
gzmvoc:azRegistratieOpmerking
"Zarang (Anoe) Zarangsmaat (Cassem)"
gzmvoc:azRegistratieWijze

All properties reside in the graph http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl

The resource appears as object in one triple:

{ gzmvoc:telling-3145-Meerlust, gzmvoc:aziatischeBemanning, <__http://purl.org/collections/nl/dss/gzmvoc/gzmvoc_data.ttl454> }

Context graph